585 De Sambre vormde een belangrijke hindernis en leende zich in het bijzonder voor een verdediging om tijdwinst. Het Corps Zieten had echter meer kun nen bereiken door de overgangen te vernielen dan, zooals nu geschiedde de overgangen slechts te versperren. „L'arme du Génie a un röle trés grand' a remplir dans la défensive en retraite". Voor de commandanten van de troepen, welke in direct contact zijn met den vijand, is het zeer moeilijk het juiste oogenblik van teruggaan te bepalen, daar door een te vroeg teruggaan niet voldoende tijdwinst wordt verkregen en een te laat teruggaan het gevaar doet ontstaan, dat de met de „action retardatrice" belaste troepen verslagen worden. Het gevaar om overvleugeld of omtrokken te worden is zeer groot. Daarom moeten de vleugels angstvallig beveiligd worden. De verdediger, die tot opdracht heeft den aanvaller te vertragen, is ont wikkeld over een groote frontbreedte en kan hierdoor den vijand den indruk geven aanzienlijk sterker te zijn dan in werkelijkheid het geval is. Hier door dwingt hij zijn tegenstander tot het eveneens innemen van een breed front en verspreiding van krachten. Het gaat er nu om, dat de verdediger den aanvaller daartoe weet te krijgen om voor de eigen troepen de noodige tijdwinst te verwerven, echter niet zoo lang tot bedoelde gevechtshandeling tot uitvoering komt, daar dan het gevecht moeilijk kan worden afgebroken en de kans om verslagen te worden groot is Indien het terrein gunstig is, namelijk geaccidenteerd en eenigszins bedekt, zal het teruggaan vergemak kelijkt worden en zal men te groote verliezen kunnen vermijden. Een een maal ingenomen stelling moet niet eerder verlaten worden, dan nadat men de zekerheid heeft, dat meer achterwaarts een andere verdedigende opstelling kan worden ingenomen. Militar Wochenblatt No. 28 (25 Jan. 1933). Verfolgung! Schr. wijst er op, dat niettegenstaande door eiken veldheer de grondregel der tactiek wordt gehuldigd, dat de vervolging de kroon op de overwinning moet zetten, de krijgsgeschiedenis toch zeer arm is aan voorbeelden hiervan. Clausewitz „verontschuldigt" in dit opzicht de veldheeren van zijn tijd o.a. met het volgende „Der Begriff, die Ehre des Sieges schien den Feldherren so sehr die Haupt- sache, dasz sie an die eigentliche Vernichtung der feindlichen Streitkraft dabei weniger dachten; wie den die Vernichtung der Streitkraft ihnen nur als eines von den vielen Mitteln des Krieges, nicht einmal als das Haupt- mittel, geschweige denn als das einzige erschien. Urn so lieber steckten sie den Degen in die Scheide, sobald der Oegner den seinigen gesenkt halte. Es erschien ihnen nichts natürlicher, als den Kampf einzustellen sobald die Ent- scheidung gegeben war, und alles fernere Blutvergieszen als unnötige Grau- samkeit". Het begrip slag, een afgesloten gevechtshandeling van een of meer dagen, ging in den Wereldoorlog eenigszins verloren, doordat in de langgerekte' fronten, welke over elkaar stonden, de beslissing slechts zeer langzaam en dikwijls niet eens merkbaar voor de lagere commandanten plaats greep. De afstootende kracht van de strijdmiddelen en de groote weerstand, welke de verdedigende opstellingen bezaten, waren oorzaak, dat het teruggaan van de troepen voor den vijand „versluierd" kon worden en een eventueel ingezette vervolging spoedig tot stilstand kon worden gebracht. Schr. vraagt zich af hoe het in de toekomst zal zijn, en meent te kunnen veronderstellen, dat het luchtwapen naar alle waarschijnlijkheid de hoofdrol bij de vervolging zal gaan spelen. „An keinen Raum, an keine Strasze gebun- den werden die Flugzeuge in immer wiederkehrenden Verfolgungswellen unter die zurück flutenden Massen des Feindes bei Tag und bei Nacht Verwirrung und Vernichtung tragen, ihre vöilige Auflösung herbeiführen". Zeer zeker kan de moreele invloed, welke bij een vervolging van groot belang is, op deze wijze overwegend zijn en tot een paniek leiden, waarvan de troepen op den grond gebruik moeten weten te maken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 83