591 zouden de reeds vroeger in dit tijdschriftoverzicht besproken Skodakanonnen van 70/32 mm. en het Nederlandsche kanon van 75/47 mm. kunnen worden genoemd. Voldaan heeft deze oplossing echter niet. Ook de pogingen, een wapen te construeeren, dat een soort compromis vormde tusschen een inf. kanon en een anti-tank kanon, zijn gefaald. Vanzelf kwam men dan ook al spoedig tot de constructie van een speciaal wapen, de z. g. Tak (Tankabwehrkanone), dat ten gevolge van zijn groote tref zekerheid op de werkdadige afstanden ten aanzien van de tank zelfs een eenigs- zins overmachtige positie inneemt. Van het projectiel wordt een groot pantserdoorborend vermogen geeischt, ook bij trefhoeken kleiner dan 90°, hetgeen in enkele tabellen werd uitgewerkt. Bij het bepalen van het meest gewenschte kaliber heeft men, zooals schr. op duidelijke wijze uiteenzet, een compromis gezocht tusschen de vele, vaak tegen strijdige eischen, welke aan het wapen werden gesteld. In het algemeen kan men wel als vaststaande aannemen, dat de werkzame schootsafstand in maxi mum gesteld kan worden op 1000 M„ terwijl men ten behoeve van een zeer groot horizontaal schootsveld, hetzij van spreidaffuiten, hetzij van opstellingen op een pivot gebruik maakt. Voor de bestrijding van de zware en middelbare tanks ontstond het kanon van 37 tot 47 mm., dat doorgaans als een halfautomatisch wapen werd uitgevoerd daarnaast verschenen automatische kanonnen van 20 tot 25 mm. kal., met een vuursnelheid van 60 a 200 sch. per minuut, om welke reden men deze ook wel aanduidt als „überschwere" mitrailleurs. Momenteel zijn de volgende vuur- monden in gebruik Frankrijk bezit waarschijnlijk een wapen van 40 mm. met Vo. 840 M. Ver. Staten: Inf. kanon van 37 mm., Vo. 610 M., Projectielgewicht van 0,8 K.G., gewicht in stelling 163 K.G. Engeland. Hier neemt men nog proeven, doch over het geheel genomen neigt men naar een kaliber van 47 mm., Vo. 490 M.; proj. gewicht 1,4 K.G. gewicht in stelling 240 K.G. Voorts construeerden Bofors en Skoda vuurmonden van 47 mm. Vo., 560 M., gewicht in stelling respect. 320 en 275 K.G. Naast deze kanonnen werden in vele legers nog mitrs. ingevoerd, welke tot opdracht krijgen het vuur van vorenbedoelde kanonnen aan te vullen; de be langrijkste zijn wel de Oerlikon-, Hotschkiss- en Madsenmitr., terwijl ook in Nederland en in Italië zeer goede wapens werden geconstrueerd. De gegevens, welke over het geheel overeenstemmend zijn, komen neer op een kaliber van 20 mm., Vo. van 7 a 900 M., projectielgewicht van gem. 160 gram en een vuur snelheid van 100 tot 200 schoten p. minuut. Het pantserdoorborend vermogen is gemiddeld te stellen op 20 mm. op een afstand van 400 M. Ten slotte wordt een uitvoerige beschouwing gewijd aan de mitrailleurs van een kaliber van ongeveer 8 mm., te gebruiken tegen lichte tanks, pantserauto's e. d. Het Engelsche wapen van 8 mm. (Vickers) doorboort een pantser van 7, 8 en 9 mm., respect, op afstanden van 250, 200 en 150 M. Het schieten uit in beweging zijnde vuurmonden. In dezelfde aflevering van Wehr und Waffen wordt op zuiver theoretischen grondslag het vuren van uit in beweging zijnde vuurmonden behandeld (mo toraffuit, tank). Verschillende gevallen worden daarbij onder oogen gezien en zeer systematisch aan de hand van teekeningen uitgewerkt. De voornaamste factoren, welke bij deze schietmethode van invloed kunnen worden geacht, zijn snelheid eigen vuurmond en doel, schootsafstand en grootte doel. Het wil ons voorkomen, dat ook bij deze theoretische beschouwingen schr., waar hij factoren als windinvloed e. d. invoert, wel te theoretisch blijft, aangezien moeilijk kan worden aangenomen, dat onder de omstandigheden, waarbij der gelijke schietmethodes gebruikt zullen worden, de gelegenheid bestaat met dusdanige invloeden rekening te houden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 89