595 vormt en vormde steeds het zwakke punt. Schrijver geeft dit in de volgende duidelijke bewoordingen weer: „Verdient doch auch hervorgehoben zu wer- „den, dasz der gröszere Teil der Offiziere mit Zeitungen nicht viel zu tun „haben wollte, dasz ein sehr hoher Prozentsatz sogar allem gedruckten Papier „gegenüber eine, zuweilen als „gesund" zu bezeichnende Abneigung entgegen- „bringen und dasz, weil gewisz auch das Heer und die Marine mit einigen „Blattern unbestreitbar schlechte Erfahrungen gemacht gaben, manchem „Zeitungsmann zu Unrecht höchstens gerade das gesagt wurde, was ihm „einfach nicht mehr verheimlicht werden konnte." Het wil ons voorkomen, dat ook voor ons deze artikelen wel van waarde mogen worden geacht, hoewel over het algemeen hier te lande de verhou ding met de groote pers als zeer bevredigend mag worden aangemerkt. H. Intendance, enz. Mavors 1933 No. 2 en 3. Aan- en afvoer van levensmiddelen, enz. te velde door F. Fokkinga, Majoor-Intendant. In dit opstel wordt achtereen volgens een beschrijving gegeven van de aanvullingsplaatsen en eindstations en van de belading der automobielen en korpsvoertuigen, alles toepasselijk op de toestanden bij het Nederlandsche Leger. Door voor „aanvullingsplaats" te lezen „hoofdverstrekkingsplaats" en de cijfers in overeenstemming te brengen met de bij ons benoodigde artikelen en hoeveelheden en beschikbare voer tuigen, kan men zich door lezing van dit artikel ook v. w. b. het Indische Le ger eenigszins een denkbeeld vormen over deze materie. Daarbij moet echter in aanmerking worden genomen, dat ingevolge 26 Vpl. V. het z. g. korps- gewijze opladen der automobielen regel is en dat daardoor en door het zoo ver mogelijk doen oprijden dezer voertuigen in de richting der troepen onze hoofdverstrekkingsplaatsen een geheel ander karakter zullen verkrijgen dan de aanvullingsplaatsen bij het Ned. Leger. Een waarschuwing welke in algemeenen zin ook door ons ter harte kan worden genomen, neem ik hier in extenso over „In het wilde weg beginnen met laden vooral als er veel vervoerd moet worden kan tengevolge hebben, dat men op het laatst tot de ontdekking komt, dat men niet alles kan meenemen, zoodat men weer zou moeten afladen om daarna opnieuw en met meer systeem de oplading te hervatten. Zulke tijds- verspilling is op een aanvullingsplaats ontoelaatbaar. Verplegingsofficieren zullen dus goed doen aan de belading op de aanvul- lingsplaats tevoren hun aandacht te schenken. Zij moeten weten, wat zij te vervoeren krijgen en hoe zij dat zullen doen. Zij dienen dan ook aan eiken voerman op te geven, bij welke groep(en) hij moet laden, hoeveel en hoe. Alleen dan wordt bereikt, dat het verblijf op de aanvullingsplaats zoo kort mogelijk duurt. Daarbij heeft de verplegingsofficier dan ook nog het voordeel, dat hij, wetende waar en op welken wagen onderscheidene artikelen liggen, veel minder tijd noodig heeft voor de verdeeling op de z. g. verdeelings- plaats." Geneeskundig tijdschrift voor N. I. 1933, Afl. 7. Deel 73 en Pharma- ceutisch Tijdschrift voor N. I. 1933. No. 4. Zilver vliesbepalingen in rijst, door Arie Ooudswaard, Mil. Apoth. lekl. Schrijver geeft een overzicht van de verschillende methoden ter bepaling van het zilvervliesgehalte en daarmede van de tegen beri2 beschuttende waarde van rijst en zegt, dat de dierproef feitelijk de eenig betrouwbare is. De door de Intendance toegepaste proef met Lugol's oplossing noemt schrijver ongeschikt, terwijl hij een nieuwe methode aanbeveelt, de z. g. „dubbelkleuring". Gelet op de bij de keuring beschikbare hulpmiddelen en tijd en de vaak zeer primitief ingerichte pellerijen, waar de keuringen moeten geschieden, lijkt ons echter de eenvoudige jodiumproef bij de fourageeringen der Inten dance de meest verkieslijke methode en zal men de mindere nauwkeurigheid op den koop toe moeten nemen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 93