596 In andere gevallen zal echter de door schrijver aanbevolen dubbelkleuring vermoedelijk zeer goede diensten kunnen bewijzen. Revue de I'Intendance Jan.—Febr. 1932. Discours prononcé par el Marèchal Pétain le 18 Décembre 1932 etc. Duidelijk komt in deze redevoering naar voren, hoe het succes van een operatie afhankelijk is van de aan het materieele welzijn der troepen besteede zorgen. Aan degenen, die nog mochten twijfelen aan de noodzakelijkheid van een vakkundig en in alle opzichten voor zijn taak berekend korps intendanten en deze taak mochten onderschatten, moge deze redevoering ter lezing en overdenking worden aanbevolen. Id. Etude sur le ravitaillement des troupes d Verdun pendant la Guerre par l'Intendant Militaire Kretz. Een versterkte plaats, oorspronkelijk verzorgd door een eigen intendancedienst, beschikkende over plaatselijke verplegings- inrichtingen. Als in 1916 de groote aanvallen op Verdun plaats hebben, wordt de intendance geleidelijk beroofd van hare inrichtingen en hulpbronnen en moet de verplegingsdienst van de ter versterking oprukkende divisies meer en meer te hulp komen. Reeds in het begin van den oorlog ontstaat stagnatie in den aanvoer en is men genoodzaakt de reserve-voorraden aan te spreken. Tot eiken prijs moe ten deze echter intact worden gehouden, zoodat men overgaat tot een intensieve exploitatie van de nog bestaande plaatselijke hulpbronnen. In het laatst van September kan men weer op eenigen aanvoer van achteren rekenen. Schrijver geeft vervolgens een overzicht van verschillende verplegingsin- richtingen, waardoor een indruk wordt verkregen van de eischen, welke door de verpleging van 71000 menschen en 3300 paarden worden gesteld. Moeilijkheden blijven uiteraard niet uit. De fourages worden aangevoerd gedurende een overvloedigen regen op open voertuigen en zijn dan ook doorweekt. Bovendien zijn de door de vorderingscommissies opgekochte granen en fourages van zoo slechte kwaliteit, dat men genoodzaakt is ze te sorteeren. Maar de moeilijkheden beginnen eerst recht met den grooten aanval in Febr. 1916. Spoorwegverbindingen worden verbroken, water en gasleidingen vernield. Onder ernstige verliezen aan personeel en materieel doen de organen van den verplegingsdienst hun plicht. Als de aanval ten einde loopt, zijn alle verplegingsinrichtingen, m. u. v. een onderaardsche bakkerij, vrijwel in ruïnes veranderd. V. Geneeskundige dienst. Journal of the Royal Army Medical Corps, January 1933 no. 1. Notes on the management of venereal diseases, by Maj. H. G. Winter, M.C. Dit artikel zal speciaal de militaire venerologen interesseeren. Hun Engelsche collega toont zich daarin een overtuigd voorstander van het zoo veel mogelijk „loopend" behandelen der lijders, zoowel uit een oogpunt van besparing op de verpleegkosten alsook uit hoofde van de ervaring, dat een langdurig ver blijf in het hospitaal van de, behoudens hun plaatselijke afwijking, overigens gezonde militairen, een sterk deprimeerenden invloed op hun psychische toestand uitoefentin het bijzonder geldt zulks voor de patiënten met een ongecompliceerde gonorrhoea. Ter illustratie van deze nieuwe gedragslijn vermeldt hij het gemiddeld aantal verpleegdagen per lijder opgenomen in het militaire hospitaal Barrackpore in Britsch-Indië over de jaren 1929, 1930 en 1931, namelijk respectievelijk 92,86 en 56 dagen, een gestage daling dus. In het Nederlandsch-Indische leger wordt sedert eenige jaren eveneens zoo veel mogelijk poliklinisch behandeld en blijkbaar nog intensiever, gezien het feit, dat daar in 1932 het gemiddeld aantal hospitaalverpleegdagen per geval van geslachtsziekte slechts 18 dagen bedroeg. Voorts merkt de schrijver op, dat de algemeen gebruikelijke concentratie van kaliumpermanganaat voor spoelingen te sterk is; zijns inziens is een op lossing van 1 op 20.000 daartoe ruim voldoende.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 94