597 Ook bij de ongecompliceerde gevallen van urethritis venerea anterior wor den door schrijver steeds principieel van den beginne af „posterior" irrigaties toegepast. Daar de verdere inhoud zich minder leent voor een korte weergave, worden belangstellende lezers overigens naar de origineele publicatie verwezen. Annual Report of the Surgeon General United States Army 1932. Dit rapport geeft o.m. de statistische gegevens omtrent den gezondheids toestand in het Amerikaansche leger gedurende het kalenderjaar 1931. De gemiddelde legersterkte was 135425 man; het totale ziektecijfer 65.5%, als gevolg van een influenza-epidemie wat hooger dan in het voorafgaande jaar: 60.8%- (ziektecijfer N. I. L. 1931: 47.6%). Door de verbeterde hygiënische omstandigheden hebben de dysenterie en andere buikziekten veel van hun belangrijkheid verloren. De ziekten der adem halingsorganen krijgen mede daardoor, relatief een steeds grooter beteekenis. Hetzelfde geldt voor de rubriek „ongevallen" als doodsoorzaak. In de periode 1852—'61 vormden zij in 9%, thans in de afgeloopen tien jaren gemiddeld in 50% de oorzaak van den dood. De automobielongelukken staan daarbij bovenaan. De meeste afkeuringen geschieden wegens ziekten van het zenuwstelsel. Het grootste aantal dagen, waarop de militairen aan den dienst waren ont trokken, kwam op rekening van de gonorrhoea, daarop volgde de tuberculose. Het ziektecijfer voor venerische ziekten was desniettemin lager dan ooit, namelijk 4.56% (N. I. L: 11.7%). v4alaria kwam in eenigszins belangrijke mate alleen voor bij de troepen in Panama. Het dagelijks gemiddeld aantal vetpleegden in de hospitalen bedroeg 6783 man of 5% van de legersterkte. In het Nederlandsch-lndische leger was in het zelfde jaar dit gemiddeld aantal bezette bedden door militairen 1010 of 2.6 van de legersterkte. De dagbedkosten werden berekend op 5 dollar! De sterkte van het per soneel van den geneeskundigen dienst bedraagt in Amerika 5% van die van het geheele leger; voorgesteld wordt, deze op te voeren tot 7%. In het Nederlandsch-lndische leger vormt het personeel van den geneeskundigen dienst 3.5 van de totale sterkte. Naast de zuiver statistische gegevens bevat het rapport voorts nog verslagen van de in het afgeloopen jaar verrichte werkzaamheden op het hoofdkantoor van den geneeskundigen dienst, in de militair-medische opleidingscentra, bij de groote hospitalen, den vliegmedischen dienst, de geneeskundige afdeeling van den gasdienst, het Amerikaansche Roode Kruis, enz. Le Bulletin International (Organe des Congrès Internationaux de médecine et de pharmacie militaires), October 1932 no 10 Instructions sur la prophylaxie de la peste bubonique, parleGénéial Médecin J R. Garino. In Nederlandsch-Indië heeft de pest in verschillende gebieden (Preanger, Midden-Java), waarin ook groote garnizoenen zijn gelegen (Tjimahi, Bandoeng, Magelang), een niet onbelangrijke uitbreiding gekregen, alhoewel tot nog toe onze militairen gelukkig vrijwel steeds van deze ziekte verschoond bleven. Interessant is het daarom te vernemen op welke wijze in andere landen, waar pest endemisch heerscht, wordt opgetreden om de militairen tegen deze plaag te beschermen. In het Argentijnsche Leger blijkt de strijd tegen het pestgevaar goed geor ganiseerd. Zij bestaat uit algemeene prophylaxevoorkómen van uitbreiding der besmetting van mensch op menschverdelging van rattenbeschermen van den mensch tegen beten van vlooien en andere insecten individueele hygiëne goede huidverzorgingtweemaal per week verschooning van ondergoedveelvuldig borstelen en aan de zon blootstellen der boven- kleeren evenals het beddengoed

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 95