werkt en dientengevolge de verpleging veel te wenschen overlaat, dan moet het een ieder duidelijk zijn, dat hier een hoeveelheid brandstof ligt opgehoopt, welke bij het kleinste vlammetje tot een hevig vuur kan oplaaien. Wij wenschen hier met nadruk de aandacht te vestigen op den grooten invloed, welke de hierboven genoemde lichamelijke factoren uitoefenen op de geestelijke gesteldheid van den troep. Citeeren wij het A. T. V. punt 167: „Als voornaamste oorzaken van moreele inzinkingen zoowel bij het individu als bij de massa kunnen, behalve de rechtstreeksche uitingen van de zucht naar zelfbehoud, worden genoemd(ad f) lichamelijke oorzaken, als hongeren dorst, gebrek aan slaap, uitputting, ziekte, enz.". Men vergete niet: deze omstandigheden, welke een bijna abnormale psychische gesteldheid te weeg kunnen brengen, maken het in dividu uiterst gevoelig voor het ondergaan van suggesties, welke de rampzaligste gevolgen na zich kunnen sleepen. Een sprekend voorbeeld treffen wij aan in de beruchte vuurpaniek in den nacht van 9/10 Augustus 1914. Voorbeeld 4. De 30e divisie van het 7e Duitsche leger bevond zich op 9 Augustus 1914 op marsch naar de Z. W.-grens des rijks. De marsch zou gaan over de plaatsen Meienheim Regisheim (Jngersheim Boltweiler naar Wittelsheim. De dag was gloeiend heet geweest; aan de troepen was slechts weinig rust gegund. Het bevel was gegeven: „Er wordt doorgemarcheerd wie uitvalt blijft liggen" of althans in dien geest. Dientengevolge waren groote aantallen uitvallers achtergebleven, terwijl de zenuwen van de marcheerende troepen tot het uiterste gespannen waren. Als de voorhoede Wittelsheim passeert en ter beveiliging van de hoofdmacht stelling neemt op een nabij deze plaats gelegen hoogterugje, komen zwakke Fransche strijdkrachten opzetten, welke echter gemakkelijk door de voorhoede worden afge wezen. Plotseling breekt in Wittelsheim, waar de hoofdmacht ondertus- schen is aangekomen, de hel los! Zware artillerie, mitrailleurs, infanterie alles schiet en naar alle kanten. Heel Wittels heim gelijkt één vuurpoel. Kort daarop wordt door de voorhoede een hevig gevechtsrumoer in Wittelsheim waargenomen. Een bat terij van de voorhoede maakt op eigen gezag rechtsomkeert en legt Gkt.-vuur op het dorp. De voorhoedecommandant zelf, de meening toegedaan zijnde, dat het Fransche 7e Legerkorps op Wittelsheim was aangevallen, maakt zich met zijn onderdeel gereed tot ingrijpen. Eerst een half uur na het losbarsten van de schietpartij weer klinkt het signaal: „alles halthouden en verzamelen!" 609

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 11