verkenning en de beveiliging een snelle en doelmatige bericht geving aan alle betrokken troepenafdeelingen. Thans een enkel woord over de vuurpanieken. Ter voorkoming van vuurpanieken in den nacht dient allereerst het voorschrift van ons A. T. V. punt 114 (13): „de geweren zijn ongeladenzonder bevel mag niet worden gevuurdtot het aanbreken van den dag wordt desvereischt uitsluitend van het blanke wapen gebruik ge maaktde bajonet is daartoe steeds op het geweer". Wordt aan deze bepaling strikt de hand gehouden in legeringsplaatsen zijn de geweren uiteraard ontladen dan moet de man, indien hij wordt opgeschrikt door schoten van den vijand of van eigen ver kennende of beveiligende afdeelingen, eerst nog verscheidene handelingen verrichten (grendel openen, tasch openen, houder pakken, enz.) alvorens hij tot vuren kan overgaan. De voor deze handelingen benoodigde tijd moet dan voor de aanvoerders vol doende zijn om door krachtige bevelen de door den schrik ge- inspireerde handelingen te doen staken of te voorkomen, ten einde -op deze wijze den toestand meester te blijven Doch ook over dag meenen wij, dat indien de physieke of/en psychische toestand van den troep daartoe aanleiding mocht(en) geven men beter zal doen voor de hoofdonderdeelen van de marschcolonnes de geweren te doen ontladen. Hiervoor is dan een zuiver aanvoelen van de geestesgesteldheid van den troep ver- eischt, welke niet anders kan worden verkregen dan door een innig contact tusschen officieren, kader en manschappen. De te nemen veiligheidsmaatregelen moeten zich in dit geval aanpassen aan de verminderde gevechtsbereidheid van het gros. Het stand punt, dat wij hier innemen, zal wellicht veel bestrijding ondervin den, doch men zal het met ons eens zijn na de voorbeelden uit den oorlog te hebben bestudeerd, dat deze oplossing toch nog altijd beter is dan de kans te loopen, den troep door eigen vuur te vernietigen Is de handeling van het laden der geweren niet meer tegen te gaan, dan wel heeft de vuurpaniek reeds een aanvang genomen, dan rest den aanvoerder niets anders dan door een tweede emotie het plotselinge scherpe fluit- of hoornsignaal de massa weder tot bezinning te brengen, terwijl officieren, kader en nog rustig gebleven manschappen onverwijld in hun naaste omgeving de rrenschen moeten dwingen, desnoods onder lichamelijke pressie, het vuren te staken en de geweren te ontladen. Ten slotte nog een enkel woord over de paniek bij bereden wapens. De steeds voortschrijdende motoriseering, zoowel van de artillerie als van de treinen en ook de mechaniseering, komt ons in hooge mate te hulp. Als wij de ellende lezen, welke vooral de in paniek vluchtende treinen aan de troepen hebben gebracht, dan aarzelen wij niet om ook uit dit oogpunt, waar dit met de tactische eischen in overeenstemming is te brengen, de moto riseering van deze belangrijke onderdeelen van de strijdmacht te bepleiten. Waar echter paarden zijn ingedeeld zal steeds, zoowel

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 19