2. EEN INDISCH VERKENNINGSDETACHEMENT, door J. J. MOJET, lste Luitenant der Artillerie. In het I. M.T. jaargang 1928 Nos. 11 en 12 en jaargang 1929 Nos. 1 en 2 werd een interessante polemiek gevoerd over de taak en de organisatie van ons ruiterwapen, waarbij de toenmalige Lui tenant-Kolonel der Cavalerie P. C. Colthoff een pleidooi leverde voor de instelling van een verkenningsafdeeling per Divisie van ongeveer gelijke sterkte als de oude Legercavalerie. Deze polemiek is destijds vastgeloopen, in hoofdzaak omdat de diverse schrijvers een principieel verschil van opvatting hadden over de begrippen „verkennen" en „beveiligen". Het idee „verkenningsdetachernent" bleef daarna in veler ge- moederen sluimeren zonder dat daarover veel werd gepubliceerd. Met enthousiasme begroeten wij dan ook het degelijke en goed gedocumenteerde pleidooi van den lsten Luitenant der Artillerie Jhr. J.M. R. Sandberg in het vorige nummer van het I. M. T., om nu over te gaan tot de oprichting van een Indisch verkennings detachement. Het tijdstip daartoe is goed gekozen; de reorganisatie van het leger legt den plicht op om een zoo economisch mogelijk gebruik te maken van de overgebleven middelen, terwijl tevens het 5e Wijzigingsblad van het A. T. V. een duidelijker uitleg geeft aan het begrip „verkennen". t De wenschelijkheid van een verkenningsdetachement is door Luitenant Sandberg o.i. overtuigend aangetoond, zoodat wij in dit opzicht aan zijn betoog niets hebben toe te voegen. Dat wij nochtans aan de redactie van dit tijdschrift plaatsruimte voor ons artikel vroegen, vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, dat wij ons de organisatie van het verkenningsdetachement eenigszms anders denken dan door schrijver werd voorgesteld. Van de beschikbare middelen wil Luitenant Sandberg n.l. 1 eskadron cavalerie en 1 peloton pantserauto s bestemmen voor het Detachement Oost-Java en 1 eskadron cavalerie met 1 peloton pantserauto's voor beveiligingsorgaan van de Divisie. Naar onze meening is deze tijdelijke versnippering van krachten niet noodig en lijkt het ons beter om alle krachten te bestemmen voor het verkenningsdetachement. De mogelijkheid om dit te kunnen doen hangt ten nauwste samen met de voorgenomen wijze van optreden van ons leger 619

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 21