naderhand samenvoegen van de verkennings- en beveiligings organen. In het geval behandeld in de „Toegepaste studie op het gebied van tactiek en stafdienst", 1. K. V. No. 75, bestond alleen bij het Detachement Pasoeroean behoefte aan een verkenningsafdeeling, welke tevens voor de beveiliging van het Detachement zorg droeg. Noch het daarachter volgende Detachement Solo, noch de Divisie hadden bij hun opmarsch behoefte aan een afzonderlijk verkennings- en (of) beveiligingsorgaan. Stelt men zich nu alle mogelijke andere gevallen voor den geest, dan doet zich daarin steeds de behoefte gevoelen aan een krachtig verkenningsdetachement, hetwelk eerst optreedt t. b. v. een vooruit geschoven detachement van verbonden wapens en daarna van het geconcentreerde geheel. Behoefte aan afzonderlijke beveiligings organen van „lichte troepen" bestaat o. i. óf in het geheel niet, óf slechts in zoodanig beperkte mate, dat het van huis uit afzonderen van bepaalde afdeelingen hiervoor niet wenschelijk voorkomt. Werd in het voorgaande reeds gesproken over de taak van het verkenningsdetachement, voor het vaststellen van de organisatie en bewapening daarvan dient deze taak nader toegelicht te worden. Van strategische verkenning is o. i. in onze omstandigheden geen sprake. Het overschrijden van de landsgrenzen (i.e. de kustlijn) wordt vastgesteld door de vloot, den vliegdienst en de kustwachten, 's Vijands opmarschrichting is ook tevoren bepaald de vijand landt immers in de nabijheid van voor hem en voor ons belang rijke objecten. Hoogstens staan hem 2 of 3 assen van beweging ter beschikking, welke echter alle naar hetzelfde doel leiden. Wil men het vaststellen van de keuze dier assen een strategische verkenning noemen, het zij zoo; wij achten zulks een tactische verkenning. Verwijzende naar de op blz. 620 genoemde mogelijkheden, zal het verkenningsdetachement in het eerste geval den omvang van 's vijands basisbeveiliging moeten vaststellen en tevens, al dan niet gesteund door andere troepen, den vijand het bezit van de aldaar genoemde belangrijke punten moeten betwisten. Het zal daartoe vermoedelijk moeten vechten. in het tweede en derde geval moet het verkenningsdetachement tijd winnen door 's vijands opmarsch te vertragen, waartoe het eveneens zal moeten vechten. Zoodra de eerste taak van het verkenningsdetachement wordt overgenomen door nagezonden versterkingen, of indien het de tachement voor 's vijands organen heeft moeten uitwijken tot een stelling ingericht door onze troepen om 's vijands opmarsch te stuiten, is zijn taak in front afgeloopen en zal het op een der vleugels moeten ageeren om 's vijands voornemens te weten te komen, dan wel om aldaar den vijand het bezit van een belangrijk 622

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 24