meerdering met 5 man en 5 paarden wel aanvaardbaar is, geef ik de voorkeur aan de door mij op blz. 516 aangegeven organi satie, waarbij dan per k. m. groep noodgedwongen 1 handlanger komt te vervallen. De organisatie van de k. m. groep wordt dan 1 commandant, 2 schutters, 2 helpers, 1 handlanger, 1 handlanger tevens paarden- houder en 1 paardenhouder tevens geleider van het munitie- paard, totaal 8 man en 9 paarden. Tenslotte eindig ik dit naschrift met mij van harte aan te sluiten bij de door luitenant Mojet uitgesproken hoop, dat een verwezen lijking van de bepleite reorganisatie geen vrome wensch moge blijven. J.M.R. SANDBERG. 630 Uit de rubriek, „Wichtiges aus fremden Heer en", Wehr und Waffen", Mei 1933 willen wij het volgende memoreeren naar aanleiding vandejapan- sche vliegtuigaanvallen in China. Tegen Shanghai zouden zijn ingezet: Bovendien nog 51 legervliegtuigen, dus in totaal 125 stuks. Japan is momenteel bezig, zijn luchtstrijdkrachten duchtig te oefenen en te organiseeren, wat o. a. hieruit moge blijken, dat bij de luchtmanoeuvres ge durende het voorjaar niet minder dan 400 vliegtuigen waren ingedeeld. Ten slotte willen wij nog de volgende beteekenisvolle woorden overnemen: Gewisz ist eine Invasion zur Luft nicht so entscheidend wie eine „solche auf der Erde, weil sie eben nur von vorübergehender Dauer ist. In- „dessen werden massierte Luftangriffe eine entsetzliche Zerstörung herbeifüh- „ren. Man musz jedenfalls damit rechnen, dasz ihre Wirkung sehr rasch ma- „teriell und moralisch für ein Land einfach unertraglich wird. Und man musz „die möglichkeit als gegeben annehmen, mit einer solchen Kriegführung sofern „sie gut vorbereitet ist die Kriegsentscheidung in kurzer Zeil erzwingen „zu können". Het transportschip „Notoro" met De „Hosho" met De „Kaga" met 44 10 watervltgn. 20 vliegtuigen. H.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 32