De term „het gebrek" dat door zijn zetel later tot verhooging van pensioen aanleiding zou kunnen geven, zal dus zeker in de eerste plaats slaan op letsel, dat aan ledematen en oogen is toegebracht. Het is echter in de praktijk gewoonte geworden, om ieder officier, die een letsel van eenige beteekenis heeft bekomen, voor een geneeskundige commissie te doen verschijnen, om in een geneeskundige verklaring en in de „aanteekeningen der genees kundige commissie" den bestaanden toestand vast te leggen, die dan bij eventueel latere ongevallen van nut kunnen zijn. Een 6e reden om voor een geneeskundige commissie te ver schijnen is voor officieren en onderluitenants het feit, dat zij gedurende zes maanden hoegenaamd geen dienst hebben kunnen doen. In zulk een geval kunnen uiteraard dus alleen zij verkeeren, die öf in een hospitaal zijn opgenomen öf thuis ziek hebben gelegen. Zulke officieren en onderluitenants moeten n. 1. in dat geval op non-activiteit worden gesteld, maar dit mag niet ge beuren, indien er niet van te voren een millitair geneeskundig onderzoek heeft plaats gehad. Het is waar, dat dit militair geneeskundig onderzoek ook ver richt mag worden door een Plaatselijk Eerstaanwezend Officier van Gezondheid, doch in dat geval moet het certificaat geviseerd worden door den betrokken gewestelijk eerstaanwezend officier van gezondheid. Doch zulke gevallen zullen zich niet veel voordoen in de prak tijk, omdat er in die zes maanden wel aanleiding zal zijn geweest, om dien officier of onderluitenant naar een plaats te evacueeren, waar wel een commissie is gevestigd. Een 7e reden om voor een commissie te moeten verschijnen vormt het feit, dat een militair gedurende twee jaren tijdelijk ongeschikt voor den velddienst is geweest. Dit zijn wel de voornaamste redenen om voor een commissie te moeten verschijnen. Tot nu toe werd alleen nog maar gehandeld over de samen stelling der commissies, de plaatsen, waar ze gevestigd zijn, over de autoriteiten, die haar oordeel mogen inwinnen, over de rede nen, waarom militairen voor een commissie moeten verschijnen; thans een enkel woord over het eigenlijke werk der commissies. Zooals bekend is wordt op plaatsen, waar een commissie is, een van de oudere officieren van gezondheid aangewezen als z.g. „commissiedokter", wiens taak het is om iemand voor te bereiden voor de commissie. Hij moet het geval van tevoren heelemaal uitpluizen om het als een gaar gerecht aan de commissie te kunnen voorzetten. Om dit te kunnen doen, zal het wel eens noodig zijn, nog ver schillende gegevens op te vragen, vooral, als het een kwestie betreft, waarbij de betrokkene zijn gebrek of ziekte meent te moeten beschouwen als ontstaan in en door den dienst. 643

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 45