Zij wil dezen staat trachten te bereiken langs parlementairen weg en is dus voor coöperatie met de Regeering. Begrijpelijk is het, dat hare vergaderingen daardoor voor den inlander niet dat amu sement opleveren, wat andere meer extreme vereenigingen hem wel weten te geven. De P. R. I., die nog altijd onder leiderschap van haren op richter staat, leidt daardoor een eenigszins kwijnend bestaan. Pendidikan Nasional Indonesia. (P. N. Eind 1931 vereenigden zich de onafhankelijke groepen, de Qolongan Merdika, onder Soekemi, een onderwijzer aan de Taman Siswo-school te Jogja, in de Pendidikan Nasional Indonesia. De vereeniging wilde geen partij voimen, men zou zooals de naam aangeeft, de bevolking opvoeden en klaar maken voor een onaf hankelijk „Indonesia". Eerst zoodra de massa zoover was, zou men overgaan tot partijvorming. In den loop van 1932 groeide de P. N. I. uit tot de meest radicale onder de Inheemsche vereenigingen zij is de eenige die zich ook kant tegen het kapitalisme onder de „Indonesiërs", zulks in tegenstelling met de andere vereenigingen, die alleen het Wes- tersch kapitaal verfoeien. Een belangrijke aanwinst kreeg zij in den persoon van Moh. Hatta, die zich na zijn terugkeer uit Nederland bij de P. N. I. aansloot. Dit oud-lid van de Perhimpoenan Indonesia schijnt een der meest vooraanstaande leiders te zullen worden van de Inheem sche bewegingdoor de onafhankelijk socialistische partij in Nederland werd hij candidaat gesteld voor een zetel in de Tweede Kamer. Hoewel aanvankelijk courantenberichten meldden dat Moh. Hatta deze candidaatstelling geaccepteerd had, werd later door hem zelf medegedeeld, dat dit bericht op een misverstand berustte. Op de lijst der candidaten voor de Tweede Kamer van boven genoemde partij komt evenwel toch de naam Moh. Hatta voor. Naar aanleiding van een pamflet, waarop met groote letters het woord „revolutie" voorkwam, werden in Soerabaja een tiental leiders der P. N. I. gearresteerd, het grootste deel hiervan werd evenwel reeds weer in vrijheid gesteld. Ook te Solo werd een leider gearresteerd. Het schijnt dus dat de vereeniging den zelfden weg opgaat als de oude P. N. I. Perhimpoenan Politiek Katholiek Di Djawa. (P. P. K. D. D.) Oorspronkelijk alleen opengesteld voor Javaansche Katholieken, werd door naams- en statuten-wijziging in het begin van 1931 aan alle Katholieke „Indonesiërs" de gelegenheid geboden om lid te worden. De vereeniging is voor samenwerking met de Regeering, haar voorganger Kasimo is lid van den Volksraad. Zij zoekt in verband 652

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 54