met haar Christelijk karakter aansluiting bij andere Christelijke vereenigingen, zooals de Perkoempoelan Kaoem Christen. Pakempelan Kawoelo Ngajogjakarta. P.K.N. Deze vereeniging van sultanaatsonderhoorigen werd in 1930 door Pangeran Soerjadiningrat te Djokja opgericht met het doel voor Djokjakarta zelfbestuur te krijgen op democratischen grond slag Dit doel werd nu bijna bereikt: in den Bale Agoengzal het sultanaat een soort Volksraad krijgen. Verder streeft de P.K.N. naar verbetering van sociaal-economische toestanden. Pakempelan Kawoelo Soerakarta PK. S.) Een soortgelijke vereeniging als de P. K. N. werd te Solo in 1932 door mr. Singgih van de P. B. 1. opgericht. Zij zal de on derdanen van het zelfbestuur Soerakarta omvatten, terwijl ook hier getracht zal worden de adelijken in de beweging te betrekken. Waren de tot nu toe besproken vereenigingen opgericht door personen van op Java inheemsche rassen, ook de Inlanders van de buitengewesten lieten zich terzake niet onbetuigd. De hieron der volgende politieke vereenigingen omvatten de Inlanders van de buitenbezittingen, die hetzij op Java, hetzij nog in hun ^'8erl land verblijf houden. Zooals reeds medegedeeld is een gedeelte dezer Inheemschen ook georganiseerd in afdeelingen van de reeds behandelde vereenigingen. Sarekat Sumatra. Sumatranenbond De S. S. werd opgericht door op Java verblijf houdende Suma- tranen en was van den beginne af een politieke vereeniging, die den laatsten tijd hoe langer hoe meer den linkerkant is uitgegaan. Een harer leiders is de revolutionnaire Nazir Pamoentjak, die indertijd eveneens betrokken is geweest bij het strafproces tegen de Inlandsche studenten in den HaagAbdul Rivai, de bekende schiijver der artikelen over het al dan niet bestaan van een „Indonesisch" nationalisme was een tijdlang haar vertegenwoor diger in den Volksraad. Perserikatan Selebes (P. S.). Deze oudste der politieke vereenigingen op Celebes heeft veel te lijden van oneenigheid onder hare leden en concurrentie van andere vereenigingen. Waarschijnlijk hoort men om deze reden weinig van haar. De P. S. is non-coöperatief. Partai Celebes. (P. C In haar eenjarig bestaan legde de P. C. zeer veel activiteit aan den dag. Hoewel coöperatief hoort zij tot de linksgeoriënteerde 653

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 55