In Timor zelf ondervindt zij concurrentie van de loyale Perse- rikatan Timor. Hiermede zijn de voornaamste politieke vereenigingen zoowel op als buiten' Java besproken. Men heeft getracht ze samen te brengen in een federatie; tot nog toe sloot slechts een betrek kelijk klein gedeelte zich bij deze federatie, de P. P. P. K. I. aan, waartoe eenerzijds onderlinge oneenigheid, anderzijds verschillen in beginsel of werkwijze aanleiding waren. Persatoean Perhimpoenan Politiek Kebangsaan Indonesia (P. P. P. K. I.) Door samenwerking tusschen Partai Nasional Indonesia en de hierna nog te behandelen Partai Sarekat Islam Indonesia ontstond in 1927 de P. P. P. K. I. met het doel eenheid en vastheid te brengen in de actie der aangesloten vereenigingen, terwijl ook getracht zou worden onderlinge oneenigheid te voorkomen. Sindsdien hebben zich bij de P3. K. I. aangesloten: Pasoendan. Boedi Oetomo, Kaoem Betawi, Sarekat Sumatra, Perserikatan Selebes, Partai Celebes, Tirtajasa (een kleine plaatselijke vereeniging te Bandoeng), Persa toean Bangsa Indonesia, Sarekat Ambon en het Timorsch Verbond, terwijl de P.S.I.I. uit de federatie trad, omdat zij als Islamitische vereeniging internationaal georiënteerd was. De Partai Indonesia overweegt een mogelijke aansluiting. Nadat eerst dr. Soetomo en mr. Latuharhary resp. voorzitter en secretaris der P3. K. I. waren geweest, werden deze personen op de in April 1932 te Solo plaats gehad hebbende vergadering vervangen door Thamrin en Iskandar di Nata. Op deze vergadering werd tevens aan ir. Soekarno opdracht gegeven een nieuwen grondslag voor de federatie samen te stellen, zoodat zoowel godsdienstige als niet-godsdienstige, coöperatieve als niet-coöperatieve vereenigingen lid zouden kunnen worden. Eenigen tijd geleden heeft nu Soekarno zijn ontwerp in gediend veel wijziging in den bestaanden toestand brengt het niet, wel zwaardere financieele lasten voor de aangesloten ver eenigingen. De P3. K. I., die de eenheid zou bevorderen in het „Indone sische" kamp, heeft hier nog niet veel succes mede gehad. Nog altijd wekt het succes van een leider de afgunst van anderen op, vormt een onvoorzichtig woord aanleiding tot groote ruzie, waar bij dan de vereenigingen natuurlijk achter haar eigen leiders staan. 2. Godsdienstige vereenigingen. Partai Sarikat Islam Indonesia (P. S. De P.S.I.I. werd in 1911 opgericht met het doel de Inland- sche handelsbelangen te beschermen tegenover de Chineezen. Zij nam als zoodanig den naam aan van „Sarekat Dagang Islam", 655

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 57