persoon, afkomstig uit den Pandjab (Britsch-Indië) werd de leer genoemd. De vereeniging in Ned.-lndië is zuiver godsdienstig, zij be ijvert zich ten zeerste de Islam te verbreiden en is daarbij soms anti-Christelijk. Volgens de opvattingen van de leer mag de ver breiding van den Islam evenwel slechts langs vredelievenden weg verkregen wordende heilige oorlog is uitgesloten, deze zou in strijd zijn met den Islam, die den vrede wil dienen. Perserikatan Oelama (P. O.). De P. O., hoewel een godsdienstige vereeniging, schijnt zich niet geheel te kunnen onttrekken aan politieke invloeden, getuige de uitlating van een der hoofdbestuursleden, dat de vereeniging zich niet liet gebruiken als voetveeg van andere rassen. Zij heeft een vrouwenafdeeling „Fatimijah", welke zich even wel meer op sociaal gebied beweegt. Nahdatoel Oelama NO.). Deze vereeniging van orthodoxe geestelijken werd in 1926 op gericht. Zij keerde zich in den tijd van haar bestaan hoofdzakelijk tegen de vrijzinnige Islamitische denkbeelden, zooals deze o.a. bij de P. S. 1.1. tot uiting kwamen. De N. O. beweegt zich uitsluitend op godsdienstig gebied, heeft een padvindersafdeeling en Koranscholen. Persatoean Moeslimin Indonesia (P. Af. In 1918 werd in tegenwoordigheid van Abdoel Moeis in de Padangsche Bovenlanden door de leerlingen eener godsdienstschool opgericht de „Sumatra Thawalib" met het doel onderlingen steun te verleenen in moeilijke omstandigheden. Gestadig breidde het aantal leden zich uit onder de leerlingen van de andere Thawa- lib-scholen. In een land als Sumatra's Westkust kon de politiek niet uit de vereeniging blijven, de Sumatra Thawalib ging meer en meer den extremistischen kant uit. Haar naam werd omgezet in dien van „Persatoean Moeslimin Indonesia" (P. M. I.). In het begin van 1932 raakte de P. M. I. onder invloed van de P. I. door besprekingen met voormannen van laatstgenoemde ver eeniging. Deze besprekingen werden eenige maanden geleden voortgezet door de P. I.-leiders M. Jamin en Gatot Mangkoepradja. Nadat ook Moh. Hatta nog een reis naar Sumatra's Westkust gemaakt had, kon de Gouverneur van dit gewest melden, dat de politieke toestand er kritiek was. Ook de godsdienstige vereenigingen hebben zich voor een deel aaneengesloten in een federatie, die ten doel heeft de behartiging van de belangen van den Islam. Men hoort evenwel weinig van deze federatie. 658

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 60