onderling te versterken, haar te doordringen van de nationalisti sche ideeën en te bekwamen in het spreken op vergaderingen. Jong Islamieten Bond. (f. I. B.). Deze jeugdvereeniging op godsdienstigen grondslag streeft hoofdzakelijk sociale verbeteringen na, hoewel het nationalisme, de gedachte aan een „onafhankelijk Indonesia", maakt dat de po litiek niet onaangeroerd blijft. Geestelijke leider was H. A. Salim, bondsvoorzitter het Volks raadslid Wiwoho. De vereeniging heeft zoowel mannelijke als vrouwelijke leden, die in tegenstelling met het orthodoxe Islami tische geloof de vergaderingen van den bond gezamenlijk bijwonen. De J. I. B. en de hierna te behandelen vereeniging „Indonesia Moeda" trachten te komen tot een fusie, waartoe reeds in meerdere plaatsen een „badan permoefakatan" (comité van overleg) werd opgericht. Indonesia Moeda M.) Het streven om door een fusie van jeugdvereenigingen te komen tot een organisatie op nationalistischen grondslag werd in 1930 door de oprichting van Indonesia Moeda met succes be kroond. Hoewel hierbij de bedoeling voorzat, dat de vereeniging zich buiten de practische politiek zou houden, zouden de leden wel door lezingen, enz. politiek georiënteerd worden. Waar deze lezingen evenwel gehouden werden door personen als Moh. Jamin (zie hiervoor bij de P. I.), kon een meedoen aan de politiek op den duur niet uitblijvenI. M. verschilt thans feitelijk alleen nog maar van de politieke vereenigingen door den leeftijd der leden. Duidelijk bleek het resultaat van de oriënteering op politiek gebied bij de onlangs door de vereeniging gehouden „moment actie", waarbij in meerdere plaatsen op één dag dezelfde onder werpen op vergaderingen besproken werden. De toon van deze besprekingen was dermate fel, dat de politie zich genoodzaakt zag meermalen regelend op te treden. I. M. staat onder voorzitterschap van Kantjoro. Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia (P. P. P. I.) Een nog grootere felheid kan geconstateerd worden op ver gaderingen, in het orgaan en in „proclamaties" van de studenten- vereeniging P. P. P. I. Meermalen moesten haar leden, onder welke zich de studenten van de Rechtshoogeschool in het gebruiken van „forsche" taal onderscheiden, door de politie tot de orde geroepen worden. De onthulling van het monument voor van Heutsz te Batavia gaf der vereeniging aanleiding tot het uitvaardigen van een manifest aan het „Indonesische" volk, waarin de onthulling van dit monument ten zeerste afgekeurd werd. 660

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 62