verhoogde suggestibiliteit, door later te noemen oorzaken ontstaan, maakt de individuen uiterst gevoelig voor de fatale geestelijke infectie en de paniek voltrekt zich. In de paniekstemming zelf vindt een voortdurende wisselwer king van de geestes- en gevoelsgesteldheid tusschen de individuen plaats, welke tot steeds grooter angstpsychose aanleiding geeft. Slechts een zeer krachtige persoonlijkheid met groot overwicht op zijn groepsgenooten, dan wel de krachtige wilsuiting van een kleine kern van menschen kan somtijds door daad of woord weder de rem aanleggen, door gedrag en voorbeeld de leiding nemen, de individuen weder opwekken tot herstel van den groeps geest en op deze wijze de paniek bezweren. Ziet hier, slechts met enkele woorden geschetst, het geweldige geestelijke proces, dat zich in en om de paniek afspeelt. III. De paniek buiten het gevechtsveld. De bevolkingspaniek. Wanneer wij hier spreken van de „bevolkingspaniek", dan is het onze bedoeling hiermede aan te duiden de paniekstemming, welke heerscht onder het gedeelte van de bevolking, dat geen deel uitmaakt van de weermacht en dus in het eigen land achterblijft. Zij wordt veroorzaakt door allerlei wilde oorlogsgeruchten, door vermeende plotselinge bedreigingen van den vijand, terwijl men weet, dat het eigen leger nog mobiliseert, althans nog niet gereed is ten strijde te trekken. Men ziet hierbij uiteraard steeds over het hoofd, dat ook de tegenstander tijd behoeft om zich op den komenden strijd voor te bereiden, dat ook deze niet aanstonds gereed is tot oorlogshandelingen over te gaan. Deze bevolkings paniek treedt uit den aard der zaak steeds bij het begin van een oorlog op, doch kan ook in den krijg door verplaatsing van het oorlogstooneel nog wel plaats vinden zij is niet zelden het werk van agenten van den vijand. Psychologisch gezien kan men spreken van een angstpsychose, welke zich van de bevolking van bepaalde streken heeft meester gemaaktzij leidt als regel tot vele excessen en kan eerst lang zamerhand ten gevolge van de groote uitgestrektheid waar zich de invloed van dit euvel in korten tijd doet gevoelen worden bezworen. Welke afmetingen dergelijke bevolkingspanieken kunnen aan nemen moge uit de volgende voorbeelden van den Wereldoorlog blijken. Voorbeeld 1. In den aanvang van den Wereldoorlog leefde in Duitschland en wel voornamelijk in de grensgebieden de legende, dat de Franschen door middel van auto's goud verzonden aan Rusland ter financiering van den oorlog. Deze goudtransporten zouden 604

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 6