678 7. ORGAAN N.I.O.V. De Mei-aflevering opent met een „In memoriam" voor den te vroeg ont slapen makker, den Kapitein der Infanterie Jhr. O. H. Meijer. Vervolgens treffen wij aan Een reproductie van het aan Zijne Excellentie den Luitenant-generaal J. C. Koster aangeboden eerelidmaatschaps-bewijs. Het Ve vervolg-artikel van „Het Verre Oosten in 1932'', waarin W.J. Lu- cardie het Chineesch-Japansche geschil bespreekt, het ontwerp-verdrag tus- schen de Japansche en Mandsjoerijsche regeering handelend over de Japansche kolonisatie in Mandsjoerije en het defensief verdrag, waarin werd vastgelegd, dat Japan het recht krijgt om in Mandsjoerije voortdurend troepen te hebben en waarbij de Japansche regeering de souvereine rechten der Mandsjoerijsche regeering over de vier Oostelijke provincies erkent. Laatstgenoemd verdrag is bekend onder den naam vanProtokol van Changchun van 15 September 1932. Het slot van de artikelenreeks „Moed" door H. van Altena. Het verslag van de XVIIIe Jaarvergadering, dat een belangrijk deel van het Mei-nummer inneemt. Het zou ons te ver voeren om een résumé te geven van de gehouden belangwekkende voordrachten, welke aanleiding gaven tot een levendige en vruchtdragende gedachtenwisseling. Ten slotte de gebruikelijke mededeeling van het hoofdbestuur, verslagen, mutaties, enz. v. V. 8. UIT DE VAKTIJDSCHRIFTEN. Tactiek. Revue Militaire Fransaise. April 1933. La marche d'approche. De voorwaarden, waaraan de uitvoering van den naderingsmarsch moet voldoen, zijn volgens den Generaal Brossé de volgende a. Snel voorwaarts gaan. b. Gereed zijn tot het gevecht, wat er ook gebeure. c. Onnoodige vermoeienissen vermijden. d. De trefbaarheid der troepen tegen art. projectielen en vliegtuigbommen tot een minimum reduceeren, zoomede zorgdragen voor gezichtsdekking. e. Vlug plaatselijke weerstanden overwinnen. f. De verbinding met nevenafdeelingen onderhouden. g. Artillerie-steun aan de voorste inf. afdeelingen garandeeren. h. Echelonneering in de diepte toepassen. i. In een breed front voorwaarts gaan. j. Zorgdragen voor een goede commandovoering. k. De veiligheid van de hoofdmacht ten alle tijde verzekeren en waarborgen, dat zij onder gunstige omstandigheden in gevecht kan worden gebracht. De twee fundamenteele voorwaarden waaraan voldaan moet worden zoo dra contact met den vijand is te verwachten, zijn t „zoo mobiel mogelijk zijn" en „gereed zijn tot het gevecht". Tusschen beide voorwaarden moet echter een compromis gesloten worden, omdat het tot een maximum uitbuiten van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 82