681 rookontwikkeling en het stellingverwisselen kunnen de oorzaak zijn van het ontdekt worden door den vijand. „Peinliches Tarnen, vorsichtige Bewegungen in der Stellung und gedeckter Stellungswechsel beanspruchen aber viel Zeit und lassen die Infanterie lange auf Unterstützung warten. Auch die Minenwerfer, die das Instellunggehen der Mg. ermöglichen sollen werden die grossen Ge- fahren der offenen Stellungen nicht aufheben können''. Van een mitrailleur, welke uit een gedekte stelling vuurt, heeft de waarne mingspost de meeste kans om ontdekt te worden, al zal ook dit zeer moeilijk zijn omdat deze gemakkelijk is te camoufleeren. Een gedekte opstelling is uit een oogpunt van waarneming door den vijand dan ook verre te verkiezen boven een niet gedekte opstelling. „Eine solche ist, wenn möglich immer auf- zusuchen, um unnötige Verluste zu vermeiden und um im gegebenen Moment bereit zu sein. Das Bestimmen der Schiessgrundlagen nimmt nicht mehr Zeil in Anspruch, wie ein vorsichtiger und getarnter Stellungsbezug". Als doelen voor de met directe richting vurende mitr. geldenInfanterie, lichte mitr. nesten, vijandelijke mitr. in open stellingen (welke steeds zeldza mer worden) en vliegtuigen. De met indirecte richting vurende mitr. krijgt dezelfde doelen te bevuren, waaraan nog het belangrijke doel„de gedekt in stelling staande mitr." is toegevoegd. Het bevuren van laatstgenoemd doel zal veel munitie kosten even als wanneer dit zou geschieden door mijnenwerpers of artilleriede aanvul ling van de munitie levert echter minder bezwaren op dan voor de mijnen werpers en de artillerie. De tweede hoofdopdracht van de met indirecte richting vurende mitr. is het vuren op 's vijands 2e en 3e linie om tezamen met de daarvoor bestemde artillerie het naderen tot de voorste linie te verhinderen. De strijd, welke vroeger aanving wanneer de beide partijen zich tegenover elkaar bevonden, begint thans reeds bij den opmarsch. „Die Kampfhandlung zerfallt in Heranarbeiten und den Kampf in engern Sinne. Dieser selbst wird immer haufiger zu einem Durchfressen der feindlichen Tiefengliederung. Bis jetzt konnten unsere Mg. Kompagnieën immer erst bei Beginn des eigentlichen Kampfes eingesetzt werden. In Zukunft aber können durch indirekt schiessende Züge schon vor der engern Berührung mit dem Feind wichtige Abschnitte beschossen und der feindliche Anmarsch gestort werden". Ten slotte geeft Schr. een overzicht van dë wijze waarop de mitrs. moeten worden ingezet. De toevoeging van mitrs. aan de infanteriecompagnieën geschiedt met het doel het direct ingrijpen in den infanteriestrijd op korte afstanden en met directe richting op afstanden tot 1500 m. mogelijk te maken. „Hier handelt es sich in erster Linie um rasche und rechtzeitige Unterstützung des Kompagniekommandanten. Vorsichtiges und getarntes Vorgehen wird oft zu langwierig sein, es musz durch Ueberraschung ersetzt werden". De mitrs. welke na afgifte van een deel aan de Comp. cdtn. nog ter beschik king van den Bataljons Cdt. zijn, trachten hun opdrachten uit gedekte stellingen uit te voeren, zij bestrijden vóór alles de vijandelijke gedekt opgestelde mitrs. en ondersteunen daar waar het zwaartepunt moet worden gelegd. Daar deze mitrs. niet aan afstanden beneden de 1500 m. gebonden zijn, kunnen zij reeds van 3000 m. af in stelling worden gebracht. Schr. besluit zijn zeer lezenswaardig artikel met „Das nur direkt schiessende Mg. erfüllt nur einen Teil der dieser Waffe möglichen und von ihr zu erfüllenden Aufgaben. Es ist nötig die Möglichkeiten des vorhandenen Materials ganz auszunützen und nicht kostbare Ausbildungs- zeit auf Aufgaben zu verwenden, die im Kriege immer seltener, vielleicht unmöglich werden. Es ist verboten eine offene Stellung aufzusuchen, wenn die Aufgabe aus einer verdeckten erfüllt werden kann". Gasdienst. De Militaire Spectator, Febr. 1933. Gasbevelen, le Lt. Fiéver. De in het Januari-nummer aangevangen bespreking van dit onderwerp wordt voortgezet en wel speciaal wat betreft het divisie-groepsbevel. T. a. v. de indi-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 85