682 vidueele bescherming dient alleen een regeling te worden getroffen voor de inrichting en het gebruik van de gaskamers, waarvoor het betrekkelijke punt van het bevel zal moeten inhouden, welke onderdeelen kunnen gebruik maken van de beschikbare gaskamers voor het beproeven van de gasmaskers. Betreffende de collectieve bescherming wordt in het bevel gewezen op de noodzakelijke bescherming van alle verblijven, het gasvrij opbergen van levens middelen, drinkwater en munitie en ten slotte het beschermen van de paarden. Het punt „alarmeering" bevat een indeeling van het D. O. vak in een be dreigde en in een „alarmstrook" terwijl voorts een regeling is getroffen voor proefalarmeeringen. De volgens het Legerbevel beschikbaar komende gasbeschermingsmiddelen moeten worden verdeeld, waarbij de Divisiegroepsgasofficierzooals Schr. in zijn artikel aangeeft zich op het volgende standpunt stelt 1. Sommige artikelen moeten geheel of voor verreweg het grootste deel over de onderdeelen worden verdeeld, daar zij onmiddellijk moeten worden gebruikt (gaspatronen, gasgordijnen, schuilplaatsgasmaskers, luchtaanvoer- slangen, sproeiers, claxons, sirenen) of steeds beschikbaar moeten zijn (zuur stoftoestellen, beschermende pakken). 2. Andere artikelen moeten wel is waar eveneens onmiddellijk ter beschik king van de onderdeelen staan, maar afhankelijk van de plaats waar de vijand een gasaanval uitvoert, zullen bepaalde onderdeelen deze artikelen sneller verbruiken en er een grootere behoefte aan hebben (zwavellever, natriumhydroxyde, chloorkalk, magnesia). Van deze artikelen houdt de gasofficier derhalve een voorraad in reserve. 3. Van enkele gasbeschermingsmiddelen, waarover de troepen reeds beschik ken (gasmaskers, vullingbussen, gasmasker-toebehooren) geeft de gasofficier maar een klein gedeelte uit, als reserve voor de onderdeelen en houd hij het grootste deel in voorraad, teneinde hieruit, b. v. wanneer een bepaald onderdeel intensief met gas is bestookt, naderhand naar behoefte te kunnen verstrekken. In verband met het vorenstaande wordt het betrekkelijke punt van het bevelt geredigeerd, terwijl tenslotte voor de ontsmettingsplaatsen naar het Genees kundig en Veterinair bevel wordt verwezen. Een belangwekkend artikel dat zeer ter lezing kan worden aanbevolen. Luchtvaart. Mavors. April 1933. Het gebruik van militaire vliegtuigen. Kapitein-vlieger Steup geeft een kort overzicht van de indeeling der militaire vliegtuigen naar het gebruik en bespreekt achtereenvolgens de waarnemings vliegtuigen voor tactische en voor strategische verkenning, de jacht- en de bombardementsvliegtuigen. Het nieuwste type Amerikaansch slagvliegtuig is de Curtiss „Shrike", dat bestemd is om loopgraven te bevuren en om op lage hoogten bombardementen uit te voeren; het vliegtuig is gepantserd en bewapend met 5 mitrailleurs. Bij de tegenwoordige luchtmanoeuvres wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het massaal inzetten van jacht- en bombardeerverbanden. Schr. wijst er op, dat een in verband vliegend bomeskader, uit niet meer dan 10 vliegtuigen bestaande, een aanval van jachtvliegtuigen, zelfs indien deze uit verschillende richtingen wordt aangezet, kan weerstaan, en noemt het nieuwe Fransche vliegtuigtype de z. g. „multiplace de combat" met een bemanning van 5 a 6 personen. Het groote voordeel van dit vliegtuig is gelegen in het feit, dat het vliegtuig geen enkelen dooden hoek bezit waardoor de aanval op dit type vliegtuig door jachtvliegtuigen zeer wordt bemoeilijkt. Indien dit vliegtuig werkelijk aan de verwachtingen, die men er in stelt, voldoet, zal dit een ommekeer in de aanvalstechniek der jachtvliegtuigen ten gevolge moeten hebben. v. V.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 86