685 „Der Führer musz sich aber mit der gegebenen Munitionslage abfinden. Das „heiszt: Die Munitionslage übt wie auf die taktischen Führerentschlüsse so „auf die Wahl des Zieles und seine Bekampfungsart durch die Truppe bestim- „menden Einflusz aus. Voorts wijst schr. op de noodzakelijkheid, dat doorloopend, „Klarheit über Munitionslage" bestaat en wel von der Führung zur Truppe und (in Form „von Bestandsmeldungen) von der Truppe zur Führung". Daarbij wordt nog aangegeven, dat een mededeeling van de leiding als: „Die erste Munitions- ausstattung der Truppe, 1. Kol. und Div. Nachschubkolonnen, ist vollzahlig" onvoldoende is. Aangegeven moet worden, of en wanneer aangevuld kan worden en waar. De troep mag munitiegebrek niet eerst bij ontstaan melden. Hoofdstuk 7 neemt verschillende maatregelen in beschouwing, om de strijd middelen, met name de munitie zoo economisch mogelijk te gebruiken. „Zu einer weisen Ókonomie der Kampfmittel können wir nur kom- „men, wenn Truppe und Führung sich der Munitionslage anzupassen vermö- „gen. Die Truppe durch eine Reihe hauptsachtlich in der Friedensausbildung „anerzogener Sparmasznahmen. Die Führung dadurch, dasz sie die taktischen „Folgerungen aus der Munitionslage zieht und bei der Austeilung der Muni tion ausgleichend eingreift". Belangrijk is hoofdstuk 8, waarin wordt besproken, op welke wijze aanwij zingen voor het munitiegebruik in de bevelen dienen te worden verwerkt. Hierbij kunnen twee methodes gevolgd worden. De eene, waarbij de aanwij zingen in algemeene termen worden gesteld, door een sterk, zwak of „rück- sichtlos" gebruik te bevelen, de andere, welke meer in details afdaalt, b. v. „Die gespannte Munitionslage gestattet erst wieder in der Nacht 2/3. Ersatz „von '/3 der ersten Munitionsausstattung", oder: „Ersatz von S. F. H. Munition „vor 8.10 abends nicht „zu erwarten," oder: „Ober die Munition der 1. Inf. „Kol. darf nur mit meiner Genehmigung verfügt werden" oder„Freigabe weiterer Munition ist nur in diesem oder jenem Falie möglich". „Man mag es bedauern, dasz dadurch die Gefechtsbefehle mit einer weitern „Bestimmung belastet werden. Aber die Kjarung der Munitionslage ist wichtig „ja vordringlich" De laatste hoofdstukken van het artikel bepleiten een grondige beoefening door leiding en troep van munitieaanvulling en afvoer, waarbij het belang van gevechtsoefeningen met scherpe munitie wordt onderstreept. Verkenning en waarneming. Majoor Schneider geeft in Wehr und Waffen" van Mei 1933 zeer lezens waardige beschouwingen betreffende bovengenoemd onderwerp. Het merk waardige van het artikel is wel, dat schr. in vele opzichten terugvalt op de methodes van vóór dan wel van den aanvang van.den wereldoorlog Schr. voert o.a. een warm pleidooi tot het in eere herstellen van den waarnemings ladder, welke ten gevolge van het toepassen van ondeugdelijke modellen niet tot zijn recht kon komen. Schr. vangt zijn artikel aan, met er op te wijzen, dat het succes van een aanval afhangt van de mogelijkheid met de eigen batterijen de artillerie van den verdediger te vernietigen dan wel te neutraliseeren. (Hieruit zou men weer de gevolgtrekking kunnen maken, dat in de verdediging de artillerie van den aanvaller het belangrijkste doel van de verdedigende artillerie is. N.o.m. is dat inderdaad ook het geval). Hoewel schr. het vaststellen van de vijandelijke artillerie, zoodanig, dat daarop directe waarneming mogelijk is, uitzonderlijk acht, dringt hij er niet temin met nadruk op aan, al het mogelijke te verrichten om tot vorenge noemde wijze van waarneming te kunnen komen. Schr. vestigt er de aandacht

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 89