artillerie op marsch naar de grens, waar reeds eigen troepen aanwezig waren. Plotseling valt „ergens" een schot. De infan terie houdi zich rustig, maar de artillerie legt af ter plaatse, waar zij zich bevindt en begint in den donkeren nacht te vuren. De opwinding neemt daardoor toe en nu begint ook de infanterie te schieten. waarop weet niemand, want het is te donker om iets te onderscheiden. Wilde berichten doen de ronde „Sterke vijandelijke cavalerie is doorgebroken Twee Russische eskadrons zijn reeds in den rug gemeld Deze schietpartij veroorzaakte ernstige verliezen, vooral onder de paarden van de artillerie. De juist aangekomen treinen geraakten eveneens in paniekde bespanningen rukten zich los en raasden door een kort te voren gepasseerd stadje, waardoor de bevolking in groote opwinding geraakte. De rust werd vrij spoedig hersteld, doch het schieten had naburige troepen aangetrokken, die daardoor gedurende geruimen tijd niet in staat waren hun taak te vervullen. Een onderzoek maakte uit, dat zelfs geen vijandelijke patrouille was gesignaleerd. Het schot, dat de aanleiding tot het drama was geweest, was afkomstig van een landstorm-soldaat van een in de nabijheid gelegen stationsbezetting, die nog niet goed met zijn geweer kon omgaan. Dat een dergelijk voorval geen aanleiding mag zijn oni het gehalte van den troep te laag te waardeeren, blijkt ook hier weder: dit zelfde bataljon en de zelfde batterij verrichtten later bij Tannenberg uitnemende prestaties en hielden zich den geheelen verderen oorlog goed. Het volgende voorbeeld toont ons, hoe een enkel woord of gebaar, dan wel een enkele uitroep, de stemming van een in paniek verkeerende afdeeling volledig kan doen omzwaaien. Voorbeeld 17. In Februari 1915 viel een Duitsche divisie vóór het stadje Lomza aan op de hoogte 114 nabij Niksawiszna. De divisie moest aan vallen in een terreinstrook, welke links en rechts werd begrensd door de sterk gezwollen rivieren Skroda en Pisa. Hierdoor werd de verkenning op en de beveiliging van de flanken zeer bemoeilijkt. Toen om 14 uur het aanvalsdoel bereikt en genomen was, werd plotseling hevig infanterie- en artillerie-vuur ontvangen uit een bosch, dat 1000 m. ten Zuiden van hoogte 114 was gelegen. Het rechter vóór-bataljon leed zware verliezen en was genoodzaakt zich in te graven. Een hernieuwde aanval op den boschrand om 15 uur werd eveneens afgeslagen. Om 16 uur bereikte de troepen een nieuw aanvalsbevel, waarin werd bevolen: „het bosch moet krachtig worden aangevallenin het front van het nevenlegerkorps 700

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 10