te bezweren, werd iten slotte beteugeld, doordat de compagnies commandant op een harmonica spelend door de loopgraven trok. Voorbeeld 19. In September 1915, tijdens het offensief bij Arras werd een zich in rust bevindende compagnie gealarmeerd. Toen de com pagnie snel oprukte om de overige troepen van het ernstig be dreigde bataljon te hulp te snellen, viel een voltreffer midden tusschen den troep, die door smalle loopgraven oprukte. De com pagniescommandant bevond zich te midden van zijn manschap pen. Een paniek brak uit; allen wilden terug. De paniek was echter in een oogwenk bezworen, toen een soldaat volmaakt rustig den compagnies-commandant een sigaret aanbod en hem een brandende lucifer voorhield. Voorbeeld 20. Op den 7en Juli 1915 werd een Duitsche compagnie, na een trommelvuur van 48 uren te hebben doorstaan, door sterke Fransche strijdkrachten aangevallen. De vijand drong reeds dé Duitsche loopgraven binnen. De enkele overlevenden werden onder den invloed van het hopelooze van den toestand door paniek aangegrepen en wilden vluchten. De compagniescom mandant sprong echter uit de in elkaar geschoten loopgraaf, bracht een „hoera" op den keizer uit en stormde met gevelde bajonet op de Franschen af. Onmiddellijk waren alle manschappen naast hun commandant en de aanval werd afgewezen. Voorbeeld 21. Bij den aanvang van het Somme-offensief werd een Duitsch bataljon aangewezen om in de richting van het „Bois de Bernafay" aan te vallen. De aanval werd echter door hevig infanterie- en artillerievuur tot staan gebracht. Plotseling brak in het bataljon een paniek uit; allen liepen terug onder den uitroep„Terug.de Franschen komen". De wijkende troepen werden echter opgevangen door een majoor van een ander regiment, die de compagnieën onder het vijandelijk vuur op den weg bij Langueval in linie liet verzamelen. Deze hoofdofficier, zelf op een matras liggend, wachtte rustig af tot de compagnies-commandanten hun compagnieën behoorlijk hadden gericht en vervolgens hadden gemeld en gaf toen de bevelen uit voor een hernieuwden stormaanval, welke ook werd uitgevoerd. Voorbeeld 22. In het begin van April 1918, één dag vóór den grooten aanval op Arras, stootte een compagnie mitrailleurs des nachts in het dorp 702

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 12