Gedurende de operatiën worden dus in de eerste plaats die werken ondernomen, welke ten doel hebben dit gevaar te ontgaan (halteplaatsen, omleggingen, enz.), waarbij erin- tusschen rekening mee moet worden gehouden, dat de uit voering geruimen tijd vergt. Spoorwegvervoeren. 57. In bergachtige streken zijn spoorlijnen zeldzaam en dan nog dikwijls enkelsporig. De capaciteit dier spoor wegen is begrensd door hun klein profiel, geringe hoeveel heid materieel en weinige uitlaadgelegenheid. Automobielvervoeren, 58. Door hun tracé en hun profiel hebben de groote bergwegen dikwijls weinig uitwijkplaatsen. Belangrijke versperringen zooals aardschuivingen zijn dus zeer gevaarlijk. Zij belemmeren de transporten, en kunnen in het geheele verkeer opstoppingen veroorzaken, welke te ernstiger, verder doorwerkend en langduriger zijn, aangezien het vaak onmogelijk is de wegen te specialiseeren. Om vlug wegversperringen, althans de oorzaken van ver- keersstoringen veroorzaakt door het verkeer zelf, te verhelpen, verdient het aanbeveling aan den verkeersdienst een dienst voor wegenontrui ming toe te voegen, van huis uit voorzien van middelen en materialen slechts materieel te gebruiken dat tegelijk licht, sterk, gemakkelijk bestuurbaar, en van goede remmen voorzien is, en dat goed bestuurd wordt de noodige bedrijfsstoffen en onderhoudsmiddelen voor uit te schuiven de regeling van het verkeer te centraliseeren de frequentie van het verkeer te regelen naar de capa citeit van de uitwijkplaatsen. De zorg om de wegen vrij te maken voor het verkeer der autocolonnes kan leiden tot het systematisch organiseeren van het vervoer op vrachtauto's van belangrijke troependeelen, in het bijzonder van de infanterie. Hippomobiele vervoeren. Vervoeren op muildieren. 59. Het beperkte aantal aanvoerlijnen doet het tegelijk inzetten van hippomobiele en automobiele transportmiddelen tot een gevoelige combinatie worden, aangezien het rendement

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 24