van deze laatste geschaad wordt door het toelaten op den zelfden weg van colonnes met geringer snelheid. Daarentegen kunnen transporten op muildieren de automobiel transporten naar behoefte vervolledigen zonder deze te hinderen. Voegen wij hier nog aan toe, dat bij ons naast vervoeren op draagdieren ook dragerstransporten kunnen worden ingeschakeld. Gezien de beperkte capaciteit van dit vervoermiddel zal het gebruik echter beperkt zijn tot noodgevallen en bijzondere omstandigheden. Het voorschrift bevat nog aanwijzingen omtrent marschen en lege ring, den slag en het gevecht in bergterrein, gegrond op de alge- meene beginselen, welke wij hiervóór reeds gedeeltelijk bespraken. Tenslotte nog enkele aanhalingen betreffende de werking van de diensten. De reeds eerder geconstateerde wenschelijkheid in bepaalde gevallen tot decentralisatie kan er toe leiden, dat kleiner onderdeelen dan de divisie organen van diensten toegevoegd krijgen. Het kan zijn nut hebben een „4e bureau van den Gene- ralen Staf" (aan-en afvoer) bij de divisie of lager op te richten. De omstandigheden kunnen het noodzakelijk maken in de nabij heid der troepen noodvoorraden op te leggen van levensmid delen, enz., munitie en allerlei materialen, dan wel tusschenbases in te richten, welke voor eenheden kleiner dan een leger een gelijke rol spelen als een regelingstation. De verbindingsdienst heeft met grooter moeilijkheden te kampen door de grootere te overbruggen afstanden, en de moeilijkheden welke het terrein biedt bij het vervoeren van materiaal en het onderhoud van de lijnen. Voor operatiën in bergterrein worden dan ook draagdieren en een meer dan normale hoeveelheid verbindingsmiddelen ingedeeld, zoowel veldkabel, optische sein- middelen, radio- en postduivenstations, als telegraafafdeelingen. De artillerieparken van gespecialiseerde divisiën beschikken behalve over hun normale transportmiddelen ook over draagdieren. Naast enkele opmerkingen over den militair geneeskundigen dienst verdient nog vermelding de bepaling, dat de wegendienst van de legerkorpsen (bij ons dus afdeelingen W. en W.) het onderhoud der groote wegen zoover mogelijk naar voren verzorgt. De kabelbanen nemen een bijzondere plaats in de aanleg ge schiedt door den geniedienst, de exploitatie door de directie van den afzonderlijken dienst der kabelbanen, welke intusschen de lijnen uitgeeft aan de gebruikers, zijnde divisiën of kleinere ge mengde eenheden daar ressorteeren de kabelbanen onder den transportdienst, welke in verband met gewoonlijk toegepaste decentralisatie personeelsversterking krijgt in het bijzonder door officieren van den trein. Door deze enkele grepen uit het voorschrift hopen wij vol doende belangstelling te hebben gewekt voor nadere bestudeering in ruimeren kring. 715

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 25