De leerlingen kunnen na drie jaar overgaan naar de schakel- schooi of wel de standaardschool afloopen, in welk geval zij van verdere studie aan hoogere onderwijsinrichtingen uitgesloten zijn. In het laatste geval duurt de leertijd vijf jaar. Vervolgscholen. Leerlingen der volksscholen, die verder willen studeeren, kunnen dit doen aan de vervolgscholen of aan de schakelschool. In het eerste geval krijgen zij eind-onderwijs en staan in ontwikkeling gelijk met iemand, die een standaardschool heeft afgeloopen. In het tweede geval staan hoogere onderwijsinstel lingen voor hen open. De studietijd aan de vervolgschool is twee jaar. Schakelscholen. De schakelschool vormt de brug tusschen de volks- en standaardscholen en het Westersch meer uitgebreid of middelbaar onderwijs. Den leerlingen wordt hier het Nederlandsch bijgebracht alsmede alle kennis benoodigd voor toelating tot een M. U. L. O.- of H.B. School. De studietijd is vijf jaar. Inheemsche kinderen kunnen verder toegelaten worden tot de Speciale scholen, de Hollandsch-Inlandsche scholen en de Euro- peesche Lagere Scholen. Onder speciale scholen verstaat men de scholen, welke geschoeid zijn op de leest der H. 1. S. en die bestemd zijn voor bepaalde bevolkingsgroepen. O. a. hooren er toe de scholen voor kinderen van Ambonneesche militairen. De H. I. Scholen zijn de oude Inlandsche 1ste klasse scholen. De kinderen, die het onderwijs volgen aan een Europeesche Lagere School ontvangen uiteraard een geheel Westersche opleiding. Voor Chineesche kinderen werd ten slotte ingesteld de Hol- landsch-Chineesche School. Aan al deze scholen wordt in het Nederlandsch les gegeven; de leerlingen, die ze met vrucht doorloopen hebben, kunnen worden toegelaten tot de M. U. L. O.- dan wel Hoogere Burger-School. Overigens ziet men uit bijlage I, dat een kind, dat zijn oplei ding begon aan de eenvoudige volksschool in de dessa, bij vol doenden aanleg de hoogste trappen van de maatschappelijke ladder kan bereiken. Ondanks deze keurige onderwijsvoorziening wachtte het Gou vernement evenwel een teleurstelling. Begrijpelijk trachtte de Inlander zijn kinderen die opleiding te geven, die voor hen de gelegenheid opende mede te dingen naar de betrekkingen, waarvan zij zich het meest voorstelden. En nu bleek er weinig verschil van opvatting te bestaan omtrent de meest gewenschte betrekkingenbij allen uitte zich een voor liefde voor intellectueele posities. Op handenarbeid werd eenigs- zins minachtend neergezien. 718

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 28