Deze ordonnantie deed een ware storm ontstaan onder de In- landsche politici. Door den hoofdman der meest bekende groep van Wilde scho len, het Taman Siswo-instituut, Ki Adjar Dewantoro, werd aan den Gouverneur-Generaal een telegram gezonden, waarin de mo gelijkheid van een lijdelijk verzet werd aangekondigd in geval de ordonnantie mocht worden ingevoerd. Een sindsdien door den Regeeringsgemachtigde voor Algemeene zaken Kiewiet de Jonge gehouden bespreking met Ki Adjar Dewantoro bracht geen wij ziging in het standpunt van laatstgenoemde. De ordonnantie sloot geen willekeur in haar toepassing uit, zou dikwijls een belem mering vormen voor het onderwijs, terwijl zij in strijd werd geacht met het zelfbeschikkingsrecht van den Inlander De artikelen 153 bis en ter en 161 van het W. v. 5. Deze artikelen leggen volgens de Inheemsche leiders de volks beweging ongeoorloofde belemmeringen in den weg. In verband hiermede worden zij hieronder vermeld. De haatzaai-artikelen van het W. v. 5. Deze worden gevormd door de artikelen 154, 155, 156 en 157. De „exorbitante rechten" van den G. G., opgenomen in de Wet op de Staatsinrichting van Ned.-Indië (Indische staatsregeling), art. 35 tot en met 38. De persbreidel-ordonnantie. Bescherming van de openbare orde tegen ongewenschte periodiek verschijnende drukwerken (Staats blad 1931 no 374, laatstelijk gewijzigd bij staatsblad 1932 no 44). Het Imperialisme. Het woord „imperialisme" werd het eerst gebruikt in Engeland omstreeks 1880. Men duidde ermede aan het streven om de Engelsche dominions, die min of meer los van het moederland waren komen te staan, weer wat vaster aan Engeland te verbin den (imperium-rijk). Later kreeg het woord een eenigszins andere beteekenis en werd er onder begrepen een streven naar het verwerven van landen, die van militaire beteekenis waren dan wel waarvan het bezit economisch voordeelig zou zijn. Sinds 1880 toch was het systeem van vrijhandel steeds meer verlaten en vervangen door het protectionisme. Oorzaak hiervan was een voortdurend zich uitbreidende productie, die naar een 720 De wilde scholen-ordonnantie werd ingetrokken bij ordonnantie dd. 21 Februari 1933, stbl. no. 66; onder wederinstelling van de oude regeling. Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 30