•aantal ambtenaren bij het Inlandsch Bestuur, het groote aantal doktoren, niet aangesloten zijnde in extreem-nationalistische ver- eenigingen, de Inlandsche politici, vereenigd in zeer loyale ver- eenigingen, als P. E. B. en Moluksch Politiek Verbond en last not least op de Inheemsche leden van den Raad van Indië. Hun namen hoort men weinig, zij spreken niet op openbare vergade ringen, nochtans kan worden aangenomen, dat hun arbeid be langrijker is dan die van de volksleiders die aandringen op een „Indonesia los van HollandNu A.D.A. de Kat Angelino Staatkundig beleid en bestuurszorg inN.I. J. Th. Petrus Blumberger De Communistische beweging in N.I. id. —De Nationalistische beweging in N. I. H. Colijn Koloniale vraagstukken van heden en morgen. Prof. C. Snouck Hurgronje Colijn over Indië. Mr. J. J. Schrieke De Indische Politiek. J. B. Cohen Hoofdlijnen der Staathuishoudkunde. Cassutto Grondbeginselen der sociale economie. Michel - Het Bestuur van Nederlandsch-Indië. Mr. M. W. F. Treub Het gist in Indië. B. Alkema Ons Insulinde. J. C. van Eerde Inleiding tot de volkenkunde van N.I. Prof. G. Gonggrijp Schets eener economische geschiedenis van N. I. Prof. Koenen Inleiding tot de landhuishoudkunde. J S. Bartstra Geschiedenis van het moderne Imperialisme. Dr. Tj. de Boer Wijsbegeerte in den Islam. Prof. Stibe Inleiding kennis bestuursinstellingen in vreemde koloniën. Dr. E. B. Kielstra De vestiging van het Nederlandsche gezag in den Indischen Archipel. •C. Spat De Islam en zijn beteekenis voor N. I. Mededeelingen van den P. E. B. 1930 No. 7. jPers- en periodiek-berichten. 725 BRONNEN EN LITERATUUR.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 35