Hieruit blijkt dus, dat de Legercommandant het certificaat der hoofdcommissie niet beschouwde als te hebben een bindend ka rakter maar een adviseerend karakter. Thans terugkeerend tot de kwestie van het verkeeren in een hulpbehoevenden geestes- of lichaamstoestand, zien wij, dat zoo wel het rangs- als het diensttijdpensioenreglement daaromtrent de volgende definitie geven In hulpbehoevenden toestand, aanspraak gevende op pensioens- verhooging, worden geacht te verkeeren zij, die tengevolge van de ziekten of gebreken, waarvoor zij voor den militairen dienst werden afgekeurd, bijzondere verpleging, verzorging of bewaking behoeven, dan wel door die ziekten of gebreken in ernstige mate belemmerd worden tot het verrichten van arbeid om hunne in komsten te brengen in overeenstemming met de behoeften van hun maatschappelijken stand. Echter is deze definitie, hoewel officieel in de reglementen voorkomend, niet meer van kracht en moeten de commissies zich houden aan een nieuwe definitie, voorgeschreven bij Gouverne- ments besluit van 7 Januari 1932 No. 6, in afwachting van de officieele wijziging der pensioenreglementen. Deze nieuwe redactie is de volgende „In hulpbehoevenden toestand, aanspraak gevende op pensioens- „verhooging, worden geacht te verkeeren zij, die tengevolge van „de ziekten of gebreken, waarvoor zij voor den militairen dienst „werden afgekeurd, bijzondere verpleging, verzorging of bewaking „behoeven, dan wel, zonder in letterlijken zin in een dezer om standigheden te verkeeren, door die ziekten of gebreken toch in „een zoodanigen toestand zijn geraakt, dat zij geacht kunnen „worden in ernstiger omstandigheden te verkeeren dan zij, die „geheel buiten staat" zijn om in hun levensonderhoud te voor dien en wel in diè mate, dat verhooging van pensioen inderdaad „noodig is". Kort gezegd, de militairen moeten er een graad erger aan toe zijn dan „geheel buiten staat" om geacht te worden te ver keeren in een hulpbehoevenden toestand. Het is eenigszins vreemd, dat deze redactie ook opgenomen zal worden in de pensioenreglementen voor officieren, waar officieel voor het certificaat de kwestie van „geheel buiten staat" of „ten deele buiten staat" niet in beschouwing behoeft te worden genomen. De nieuwe definitie is meer gebaseerd op medische feiten nog erger dan „geheel buiten staat". De oude definitie was meer sociaal georiënteerd „in ernstige mate belemmerd tot het ver dichten van arbeid om de inkomsten te brengen in overeenstem- „ming met de behoeften van hun maatschappelijken stand". De nieuwe definitie lijkt ons gelukkiger en zal meer reclames voorkomen. Men kan immers al zoo gauw beweren, dat men zijn 734

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 44