Een verhooging van het pensioen wegens het gemis van een oog enz. bedraagt ook in dit geval 1/4 van het „hoogste bedrag, dus van het pensioen over 25 jaar. In die pensioensverhooging zit, zooals gebleken is, nog al wat variatie. Meer militairen om voor de commissie te laten verschijnen zijn er niet, maar wel kan zich het geval voordoen, dat een burger lijk landsdienaar, tot het leger behoorend, door de commissie moet worden onderzocht. In zoo'n geval moet worden nagegaan, of die persoon radi caal ongeschikt is voor iedere landsbetrekking, dan wel onge schikt voor zijn betrekking, maar nog geschikt voor een betrek king, gerangschikt in een lagere klasse, waaraan minder strenge eischen worden gesteld. De betrekkingen voor burgerlijke lands dienaren zijn n. 1. verdeeld in 11 klassen, die we kunnen vinden in de voorschriften van den Dienst der Volksgezondheid. Indien zulks noodig is, moet in het af te geven certificaat worden aangeteekend, of betrokkene ongeschikt is verklaard uit hoofde van wonden of gebreken bekomen „in en door de uit oefening van den dienst", hetzij tengevolge van gewelddadige aan randing of verzet, hetzij van met gevaar gepaard gaande dienst verrichtingen. Als strenge eisch stelt de Regeering het feit, dat de dienstver richtingen met gevaar gepaard moeten gaan, wil een gebrek be schouwd worden als bekomen in en door den dienst. Hiermee moeten de geneeskundige commissies dan ook reke ning houden, wanneer een burgerlijk landsdienaar tot het leger behoorend voor haar verschijnt. Gaarne willen wij tot besluit nog enkele gevallen uit de praktijk memoreeren, die aantoonen, dat een beslissing lang niet altijd even gemakkelijk is. Als een militair, die 19 jaar dienst heeft met ouderdomsgebreken voor een commissie verschijnt is het nemen van een beslissing niet moeilijk. Gelukkig echter zijn er ook gecompliceerder gevallen, anders zou er aan het werk van geneeskundige commissies niet veel in teressants zijn. In de eerste plaats dan een geval, waarbij „ontstaan in en door den dienst" te pas komt. Een Europeesch sergeant is in het Timorsche op patrouille en blijft, terwijl hij met zijn brigade over karangsteenen loopt, met zijn rechtervoet tusschen de steenen zitten en valt, terwijl aan de rechter groote teen een wond ontstaat. Te paard moet hij verder vervoerd worden. Hij maakt hieromtrent persoonlijk een rapport op, omdat hij zelf de patrouille-commandant is, terwijl enkele militairen het geval als getuigen bevestigen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 57