Men ziet, dat hier lacunes in het medisch weten 't geval niet gemakkelijk maakten, 't Was een man met 13 jaar dienst, dus hij zou over 2 jaar pensioen hebben en als men dan niet met zekerheid kan uitsluiten, dat het gebrek ontstaan is in en door den dienst, dan is het begrijpelijk, dat een commissie ten voor- deele van den man beslist. Een tweede geval uit de praktijk, waarbij de kwestie van eigen moedwillige handelingen te pas komt. Zooals bekend moeten daaronder verstaan worden: le. alle daden, gepleegd met het kennelijke doel om lichamelijke ongeschiktheid voor den militairen dienst te veroorzaken en 2e. het opzettelijk bemoeilijken of beletten van een genees- of heelkundige behandeling, waardoor de geschiktheid voor den militairen dienst zou kunnen zijn herwonnen. Een Man. fuselier valt bij een velddienstoefening op zijn rech ter schouder en tengevolge van dien val breekt zijn rechter sleu telbeen. De korpscommandant geeft een verklaring af, dat het ongeval in en door den dienst is ontstaan. De behandelende chirurg vindt het noodig, om ter fixeering van de beide breukuiteinden, een metaaldraad aan te leggen, door welke behandeling het sleutelbeen in prachtigen stand ge neest. De soldaat doet weer dienst, maar gaat er over klagen, dat hij door het dragen van den veldzak en van de karabijn pijn krijgt op de plek van de breuk. Hij zegt, dat de pijn zoo hevig is, dat hij onmogelijk langer dienst kan doen. De korpscommandant vindt in dit geval aanleiding om hem voor een geneeskundige commissie te doen verschijnen. De commissie onderzoekt het geval en komt tot de conclusie, dat alleen het nog aanwezige metaaldraadje de oorzaak van de klachten kan zijn. Zij vindt derhalve verwijdering daarvan noodzakelijk, maar de patiënt weigert dit. De commissie heeft de heilige overtuiging, dat deze patiënt opzettelijk de heelkundige ingreep, die van geen beteekenis is, belet, omdat hij weet, dat het ongeval in en door den dienst is ontstaan en zich verkneutert in een verder gemakkelijk leven met vol pensioen. Hoewel de commissie hem een en ander onder 't oog brengt, blijft hij bij zijn weigering. Wil nu de commissie op de gewone wijze_ een verklaring af geven ten behoeve van dezen man, gesteld in de terminologie, die de pensioenreglementen vorderen, dan zou dit dus een geval zijn, waarbij de commissie in het certificaat zou moeten aantee-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 59