Het verdient echter aanbeveling, deze militairen zoo spoedig mogelijk naar Nederland op te zenden, waar ze, zoo noodig, nog verder in een sanatorium kunnen worden behandeld en verpleegd. Inheemsche militairen met longtuberculose kunnen, zoo ze dit wenschen in de hospitalen verpleging blijven genieten. Hetmee- rendeel echter geeft spoedig het verlangen te kennen naar het geboorteland terug te keeren. Echter moet er steeds naar gestreefd worden, dat deze groep van militairen in zoo gunstig mogelijke conditie sanatorium of hospitaal verlaten, omdat dan des te minder de mutaties „geheel buiten staat" en „verkeert in een hulpbehoevenden toestand" gegeven behoeven te worden, waardoor de sanatoriumonkosten en de kosten voor hospitaalverpleging weer geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de kleinere uit te keeren pensioensbedragen. Een belangrijke kwestie is tenslotte ook nog de traumatische neurose, waar iedere commissie af en toe mee te maken krijgt. De symptomen der traumatische neurose, zooals pijn in het getroffen lidmaat, belemmering in de actieve bewegelijkheid kunnen soms onmiddellijk, soms na dagen, weken of maanden optreden. Oppenheim huldigde het denkbeeld, dat er tengevolge van psychische en physische „Erschütterung" moleculaire veranderingen in de groote hersenen zouden optreden. Hij ging zelfs zoover, dat hij aannam, dat niet alleen „traumata capitis" deze veranderingen konden teweegbrengen, maar dat bij traumata aan de perifere zenuwen een Erschütterung rechtstreeks langs de sensibele baan kon worden overgebracht. Charcot zegteen traumatische neurose is niet anders dan het resultaat van autosuggestie Babinski zegt het is simulatie Strümpell brengt de begeertevoorstelling naar voren, de wensch om een rente te verkrijgen. Oppenheim houdt dus meer vast aan een physische component, terwijl de andere drie een psychische component aannemen. In München was in 1916 een vergadering van neurologen, van wie het meerendeel aan de „psychische" component een overwe gende rol toeschreef. Het causale verband tusschen trauma en neurose is altijd een moeilijk punt. Aan het begrip causaal verband in natuurwetenschap- pelijken zin, hebben we hier niets. Het quantitatief begrijpelijk verband tusschen prikkel en reactie bestaat hier niet. We hebben hier te doen met wat men noemt „individueele causaliteit", d. w. z. er zijn zoo ontzettend veel subjectieve ver houdingen, die hierbij een rol spelen, dat we die niet kunnen overzien. Een trauma kan in bepaalde gevallen op het ingewikkelde complex, dat we persoonlijkheid noemen, een dusdanige prikkel uitoefenen, dat zich een traumatische neurose ontwikkelt. 752

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 62