766 verrassing kan worden bereikt op een frontgedeelte waar het luchtoverwicht moet worden verkregen. Dit brengt echter mede, dat van te voren vliegter reinen moeten zijn voorbereid op verschillende plaatsen in de zone waar de jachtvliegdienst moet optreden en bedrijfstofvoorraden en een park aldaar aan wezig zijn. De omstandigheden van het oogenblik spelen een beslissende rol bij het in zetten van een jachtvliegdienst, zoodat de bevelvoering zich ertoe zal moeten bepalen om het te bereiken doel nauwkeurig vast te stellen, een en ander om te voorkomen, dat de jachtvliegdienst „door zijn temperament verleid, op eigen gezag luchtgevechten gaat leveren, welke alsdan zeker niet zullen passen in het raam van het gezamenlijke gevecht der land- en luchtstrijdkrachten". Na eenige „toekomstmuziek te hebben laten hooren, eindigt Schr. zijn zeer belangwekkende artikelen-reeks, welke onzen lezers zeer ter lezing kan worden aanbevolen. v. V. Vecht wagens. ?eid»°,Mr °berst B'ümner verzorgde rubriek „Technischer Rundblick" bevat in het Mil. Wochenblatt No. 44 een aantal gegevens betreffende de moderne strijdmiddelen. Flugkampfwagen. De Amerikaan Christie schijnt een soort vechtwa°en te hebben geconstrueerd, waarmede een kleine afstand kan worden aevIogen ten einde van de uitgangsopstelling uit in of achter de vijandelijke stelling ie kunnen nederdalen. De wagen weegt 5 ton, is uitgerust met een Iuchtschroef en voorzien van een motor van 1000 P. K. Uiteraard zullen aan pantsering en bewapening geen hooge eischen mogen worden gesteld. Met belangstelling zullen allerwege wel nadere gegevens worden afgewacht; mocht het instrument voldoen, dan zal de afweer zich wederom voor een nieuw en moeilijk pro bleem zien gesteld. Kampfwagenabwehr. De strijd vechtwagen contra afweermiddel is eenigs- zins op een dood punt gekomen; van een bepaald overwicht van het eene wapen op het andere kan niet meer worden gesproken. Daarom ziet men allerwege een streven ontstaan naar verdere vervolmaking van den vechtwagen om dit dure wapen wederom zijn aanvankelijke beheerschende plaats te kunnen doen innemen. In Rusland is men daartoe doende een speciale artillerie te scheppen be staande uit licht geschut, van 37 en 75 mm., gemonteerd op licht gepantserde „Raupenlaffetten dat in de vechtwagenorganïsatie zal worden opgenomen ten einde dit wapen de noodige artilleristische bescherming en ondersteuning te verschaffen. s Munitieaanvulling. Ook hiertoe wil men meer en meer gebruik maken van „leicht gepanzerte, gelandegangige Munitionskraftwagen", welke tot in de voorste linie zullen kunnen oprijden. Het schijnt, dat bij de laatste Fransche manoeuvres van deze voertuigen reeds gebruik is gemaakt en dat de Italianen bereids de beschikking hebben over dergelijke 2-tons voertuigen ten behoeve van de munitievoorziening der artillerie. Kabelballons. Ondanks hunne talrijke waarnemings- en verkenningsvlieg tuigen willen de Franschen blijkbaar nog geen afstand doen van dit hulpmiddel In den laatsten tijd werden een drietal nieuwe toestellen ingevoerd om de ballons met alleen zoo spoedig mogelijk te kunnen doen opstijgen doch vooral om deze in een minimum van tijd te bergen. Met behulp van het nieuwste toestel (1932) is het mogelijk gebleken een ballon naar beneden te halen met een snelheid van 15 m. sec. Een speciale kabel laat het bereiken van hoogten van 6000 tot 11000 m. toe. De rol van de kabelballon is blijkbaar nog geenszins uitgespeeld. Met name voor de leiding is het een der hulpmiddelen, om een overzicht over het gevechtsveld te kunnen verkrijgen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 76