767 Een overeenkomstig streven valt in Engeland en Amerika te onderkennen, waar men, ten einde de staven in de gelegenheid te stellen, zelf te zien en het gevechtsveld in korten tijd te kunnen doorkruisen, deze gaat vervoeren op „gelandegangige voertuigen. Bij een der Amer. Cav. brigades neemt men proeven met een dergelijk voertuig, uitgerust met een complete radio-zend- installatie. Vervoer mitrailleurs op motoren. Men past in dit opzicht verschillende methoden van vervoer toe. In de Ver. Staten heeft men bij de wielrijders een lichten mitrailleur op het voorwiel geconstrueerd. In de Zwitsersche Mil. literatuur wordt voorgesteld, de beide bedieningsmanschappen op het motor rijwiel zelf te doen plaats nemen, doch wapen, affuit en munitie te vervoeren op een tweeradig aanhangwagentje. Torpedovliegtuigen. De nieuwe Engelsche torpedovliegtuigen van de Riponklasse, welke het vorige jaar in beproeving werden genomen, zijn thans uitgerust met een torpedo van 1 ton gewicht, voorzien van een nieuwe springstof, waarvan de uitwerking ver boven die van het tot dusverre gebruikelijke trini trotoluol schijnt uit te gaan. Deze torpedovliegtuigen doen dienst „an der Front der Flotte"een eskader van 9 dergelijke toestellen is, volgens Duitsche gegevens, te Singapore aanwezig. Scheepstorpedo's. In Japan heeft Ir. Hiroschi Oinuje een nieuwe torpedo ontworpen, welke zoowel uit- als inwendig van de gebruikelijke afwijkt. Van de bijzonderheden is nagenoeg niets bekendalleen schijnt men wel te weten dat de werkingssfeer driemaal zoo groot is als die der oude. Verbindingen. De Revue d'Infanterie van Juni 1933 bevat een artikel, waarin de „service des transmissions" van het Engelsche en van het Portugeesche leger worder. vergeleken met den overeenkomstigen dienst van het Fransche leger, een en ander aan de hand van een in een Portugeesch tijdschrift verschenen verhan deling. In Engeland wordt de verbindingsdienst verzorgd door het „Royal Corps of Signals", dat sedert 1920 die taak van de „Royal Engineers" overnam. De taak van het „Signalcorps" bestaat in het bedienen van le. Alle verbindingsmiddelen tot aan de commandoposten van de infanterie- bataljons, batterijen der artillerie en van de eskadrons. Daar beneden P de bediening en instandhouding overgelaten aan de organisatie bij de troepen aanwezig. 2e. Bepaalde speciale middelen, b. v. ten behoeve van den Iuisterdienst, de radio-plaatsbepaling e.d. 3e De verbindingsmiddelen ten behoeve van de verbinding aarde-vliegtuig en verder in het algemeen van die middelen, welke de grondorganisatie noo- dig heeft, behoudens echter de „relations radio-électriques" en de verbin- dingsposten op de vliegterreinen zelf. In Frankrijk (en Portugal) echter wordt a. de verbindingsdienst bij de troepenonderdeelen verzorgd met behulp van tot die troepen behoorend personeel en materieel. De verbindingsofficieren ontvangen een bijzondere opleiding, welke ongeveer zes weken duurt, aan de „Ecole de liaison et de transmissions.". b. de radio-verbindingen van de luchtvaartorganisaties vallen toe aan den verbindingsdienst van het onderdeel, waarbij deze organisaties zijn inge deeld. Er bestaan derhalve twee, in den grond geheel verschillende opvattingen De Fransche waarbij de verbindingen in een onderdeel worden verzorgd

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 77