768 door personeel en materieel van datzelfde onderdeel en de Engelsche, waarbij voor het geheele leger de verbindingen door één gespecialiseerde organisatie worden tot stand gebracht. De eerste (Fr.) opvatting vereischt, voor alles, eenheid in opleiding, zoodat de militairen, welke in de verschillende onderdeelen met den verbindingsdienst belast zijn, zonder gevaar voor vergissingen onderling kunnen samenwerken en verwisselbaar zijn. Het groote voordeel van de Fransche oplossing is daarin gelegen, dat de troepencommandanten steeds over het personeel en de middelen beschikken, waarmede zij zullen moeten werken in oorlogstijd, waar door ongetwijfeld de voorbereiding voor de oorlogstaak op de beste wijze wordt verzorgd. Het voordeel van de Engelsche oplossing is wel, dat men beschikt over zeer goed opgeleid gespecialiseerd personeel. Voorts bevat het artikel nog tal van bijzonderheden betreffende de organisatie van de onderdeelen, welke den verbindingsdienst verzorgen, waarop hier niet verder zal worden ingegaan. Africhting van het cavalerie-paard. In het Mil. Wochenblalt No, 45 trekt de Oen. der Cav, von Kayser te velde tegen Graf Uxküll-Wasserleben, die in de April-aflevering van „Sankt Georg" de z. g. „Zijgangen" voor de „Gebrauchsreiterei" overbodig verklaarde. Gen. v. Kayser daarentegen is geheel van andere meening. Hij zet zich in de eerste plaats aan de weerlegging van het betoog, dat door de beoefening van zijgangen vele beengebreken zouden ontstaan en haalt daartoe voorbeelden uit de practijk aan van eskadrons, welke veel aandacht bestee. den aan het rijden van zijgangen en z. i. juist dientengevolge, zelfs na een lange oefeningsperiode, een paardenmateriaal bezaten, dat nagenoeg een onbeschadigd beenwerk vertoonde. Ook voor het huidige cavalerie-paard acht S. „verzameling" noodzakelijk, doch om deze te kunnen verkrijgen, zonder dat het kostbare materiaal on tijdig door slijtage te gronde gaat, is het voortdurend onderwijzen en rijden van zijgangen een onafwijsbare eisch. Wij willen dit overigens zeer interessante betoog niet verder vervolgen, doch volstaan met het slot ervan aan te halen, waarin S. zegt: „Wenn ich also dafür eintrete, dasz das heutige Masz von Seitengangen „der Truppenreiterei erhalten bleibt, ist es nicht seniler Eigensinn eines Verab- „schiedeten. Aber in den rund 42 dienstlichen Reiterjahren, die ich haben „durfte, ist es mir wirklich möglich gewesen, in den verschiedensten, oft rein „reiterlichen Dienststellen Vergleiche zu ziehen, Systeme zu beobachten und „begründete Erfahrungen zu machen. Eine davon ist, dasz der Fortfall der „Seitengange die gymnastische Durchbildung und damit die Gebrauchsfahig- „keit und Gebrauchsdauer der Soldatenpferde schwer beeintrachtigen würde. „Denn darin liegt der Punkt: Das Soldatenpferd soil Dauerleistungen unter erschwerten Utnstanden aashaltennicht voriibergehende Sportanforderungen. Wij weten, dat ook in ons leger onderwerpelijk vraagstuk op zeer verschil lende wijze wordt beoordeeld, en wij meenen dit artikel derhalve ten zeerste "ter bestudeering te mogen aanbevelen. Oorlogsvoorbereiding. Het Mil. Wochenblatt No. 46 en 47 bevat een tweetal artikelen, „Die in- dustriellen Grundlagen der sowjetrussischen Kriegsrüstungen" en „Deutsche Treibstoffversorgung" betreffende bovengenoemd onderwerp. Waar deze artikelen zich niet leenen voor bespreking in een tijdschriftoverzicht, moge worden volstaan, met de aandacht der lezers er op te vestigen. H.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 78