769 Intendance, enz. Revue d'infanterie April 1933. Chronique des revues militair es étrangèr es suèdenouvel equipement de compagnie de l'infanterieOok in Zweden streeft men naar verbetering van de uitrusting van den infanterist. De proeven zijn voornamelijk gericht op vermindering van het gewicht der bepakking. Met de voorgestelde modellen is dit teruggebracht van 30 kg. tot 22 a 23 kg. Bij het ontwerpen van de nieuwe velduniform is uitsluitend gedacht aan het ge bruik te velde, met terzijdestelling van de aesthetica. Een soort overall bleek het beste te voldoen. Voorts is in studie de impregnatie van het weefsel tegen gassen. Het slingeren van de veldfiesch wordt voorkomen door bevestiging aan den broodzak door middel van een drukknoop. Eenige foto's verduidelijken den tekst. Wissen und Wehr Jan. 1933. Aus dem kriegstagebuch einesfeldintendan- ten, vom Geh. Kriegsrat Carl Zimmer. Dit artikel geeft een kort en zakelijk overzicht betreffende de verpleging aan het front. Achtereenvolgens worden besproken 1. De rantsoenen voor mensch en dier. 2. De exploitatie der plaatselijke hulpbronnen. 3. De geldvoorziening en het geldverkeer te velde. ad 1. Beschreven wordt hoe de rantsoenen, toen de voedselschaarschte zich in Duitschland deed voelen, geleidelijk moesten worden verminderd en hoe verschillende artikelen geheel of ten deele door surrogaten moesten worden vervangen. ad 2. De voedselschaarschte in Duitschland noodzaakte tot een intensieve exploitatie van het bezette gebied. Tot zoo dicht mogelijk achter het front werd landbouw uitgeoefend, waarbij de burgerbevolking behulpzaam moest zijn. Om de troepen van versche groenten te voorzien, werden op korten atstand achter het gevechtsfront groententuinen aangelegd. ad3 Schrijver bespreekt in het kort de belastingheffing, enz. in het bezette gebied. Een groote hoeveelheid Duitsch geld kwam in vreemde handen. Geldschaarschte maakte noodgeld noodzakelijk. Vooral aan klein geld was gebrek, zoodat het tenslotte onmogelijk was de soldij aan eiken man afzonderlijk uit te betalen, en dit groepsgewijze moest geschieden. V. Geneeskundige dienst. The Military Surgeon, Maart 1933. Health conditions in the Philippine Islands, by Maj. G. F. Lull. In de Philippijnen vindt men evenals in Nederlandsch-Inaie in de meeste gebieden een uitgesproken droge en natte moesson. In Manilla, de hoofdstad, zijn twee medische opleidingsscholen gevestigdaan één ervan worden diploma's uitgereikt, die geheel gelijkwaardig zijn aan die in de Vereenigde Staten. De militaire bezetting bestaat uit een Europeesch en inheemsch gedeelte. De eersten, Amerikanen, zijn uitsluitend gelegerd in Manilla en omgeving, alle overige garnizoenen bestaan uit inheemsche troepen. In 1930 was het Europeesche contingent 3721 man sterk, met een ziektecijfer van 77,1 (Europeanen N. I. L. 1930: 70,9%) en een sterftecijfer van 0.4% (Europeanen N.I.L. 1930: 0.3%). Alcoholisme en venerische ziekten komen veelvuldig onder de, meest onge huwde, Europeesche soldaten voorniet of minder onder de inheemsche mi litairen (Philippino's), die voor het meerendeel gehuwd zijn. Onder de laatsten daarentegen maakt de tuberculose vele slachtoffers. Andere belangrijke ziekten zijnmalaria, beri-beri, dysenterie, cholera en pokken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 79