770 Van de malaria is het sterftecijfer gedaald van 5,8 in 1904 tot 1 3°/ in 1929 (N I L 1930: 0.3 o/00Teneinde minder afhankelijk te worden 'varThet bestaande Nederlandsch-indische monopolie heeft de dienst van het Bosch wezen aldaar een begin gemaakt met den aanplant van kina in daarvoor in aanmerking komende districten. Beri-beri wordt voornamelijk gevonden bij de minder goed gesitueerde bevolkingsklassen, bij welke rijst het hoofdvoedsel is. De moderne Philippino «1 b'j voorkeur geheel afgewerkte rijst met het resultaat, dat thans jaarlijks 20.000 menschen aan beri-beri sterven, tegen 2 a 3000 twintig jaar geleden De Europeesche militairen krijgen witte rijst; de inheemsche troepen en de dwangarbeiders worden gevoed met onafgeslepen rijst. Bij hen komt weini^ of geen beri-beri voor. Alcoholische extracten van rijstzemelen, „tiki-tiki" ge- heeten, worden veel bij de behandeling gebruikt. De voorkomende gevallen van dysenterie zijn voor 90 van het bacillaire type. Het aantal leverabcessen als gevolg van amoeben dysenterie is in verge lijking met vroeger jaren belangrijk afgenomen. Een eigenaardig feit is, dat zulks met is toe te schrijven aan verbeterde behandelingswijzen (emetine), daar bij de groote meerderheid der gevallen deze methoden geen aanwending vinden In 1918 en 1919 woedde een hevige pokken-tp\dtm'K, die 66.000 menschen- levens kostte. Thans komt deze ziekte vrijwel niet meer voor. e min zz—lijders zijn in totaal ongeveer 6 a 7.000 patiënten geregistreerd, 5.000 daarvan zijn gezamenlijk geïsoleerd in één groote kolonie op het eiland Culion. Pest is sinds vele jaren niet meer voorgekomen. De gebouwen in de omgeving der havens moeten volgens voorschrift alle rattenvrij opgetrokken, zijn, terwijl in die omgeving steeds intensief naar ratten wordt gezocht Daar er milhoenen Aedes-muskieten voorkomen, zouden de Philippijnen een'ideaal verspreidingsgebied vormen voor gele koorts. Een onlangs ingevoerde wet verbiedt den invoer van^ gele koorts-smetstof, ook indien bestemd voor zuiver wetenschappelijke doeleinden. Dengue is een veel voorkomende ziekte onder de Europeanen en vormt een belangrijke oorzaak van dienstverzuim. Fram- boesia is onder de inheemschen algemeen verspreid. Ow/mz-epidemieën komen ongeveer éénmaal per vijf jaar voor; de laatste epidemie dateert van 1930 Ook onder de tegen cholera ingeënten kwam deze ziekte voor, maar het aan tal sterfgevallen onder deze categorie was minder veelvuldig dan onder de niet-gevaccineerden. Archives de Médecine et de Pharmacie Militaires, April 1930. Op blz. 479 e. v. van deze aflevering vindt men een uitvoerige bespre king van een rapport opgemaakt door Af. Roche, médicin capitaine, getiteld De la pathologie du legionnaire dans le delta du Tonkin. Wij ontleenen hier aan het volgende. De groote militaire garnizoensplaats van Tonkin in Fransch Indo-China draagt den naam Tong. Primaire malaria komt daar zeer weinig voor en draagt een goedaardig karakter. In het vliegkamp daarentegen op slechts 5 km. van de kampementen gelegen, heerscht zware malaria. Dysenterie-achtige ziekten ziet men zelden bij de Europeanen, daar deze zuiver water drinken en de gewoonte hebben de groenten voor gebruik te ontsmetten. Onder de légion- naires zijn wormziekten daarentegen zeer frequent, als gevolg van het contact met de burgerbevolking, die zwaar geïnfecteerd is. Nadruk wordt gelegd od het gevaar voor zonnesteek, welk ziektebeeld men in het zomerseizoen veel vuldig ziet. De venerische ziekten vormen ondanks getroffen prophylactische maatregelen een werkelijke plaag voor de Europeesche troepen, door de vele chancres mixtes, hagedenische ulcera en ernstige localisaties in het zenuwstelsel. Ter beteugeling van het kwaad wordt op raad van den oud-officier van gezondheid Joyeux, het tegenwoordige hoofd van den gezondheidsdienst van de stad Hanoi, aldaar een volledig modern uitgerust „institut prophylactique" opgericht, dat bestemd zal zijn om gratis aan een ieder zonder onderscheid van ras of sexe de noodige behandeling te geven.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 80