777 Onder de tweede groep vallen o. m. de volgende onderwerpen a. Beperking en vermindering van de personeelsterkte, c q. onder toepassing van het plan-Hoover. Dit punt bracht ernstige moeilijkheden met betrek king tot de berekening van de overzeesche troepen, ten gevolge van de Fransch Italiaansche controverse. Italië wenscht n.l. de dichtbij gelegen koloniën te beschouwen als één met het moederland Frankrijk en Noord Afrika). b. Beperking en publicatie van de defensie-uitgaven. c. Met betrekking tot de zeemacht werd aan de onderteekenaars van de verdragen van Washington en Londen verzocht t. a. v. verdere verminde ring in overleg te treden, terwijl de andere landen zouden nagaan, welke beperkingen van deze aanvaardbaar zijn te achten. De bijeenkomsten van het Bureau vormen de vijfde phase van de confe rentie (21 Sept.-14 Dec. 1932). Hierbij dient te worden gememoreerd, dat Duitschland aan de beraadslagingen geen deel nam, omdat het tevoren een principieele erkenning van zijn aanspraken op gelijkgerechtigdheid met andere landen eischte. Ten slotte werd op 11 Dec. 1932 lusschen de Vereenigde Sta ten van Noord-Amerika, Frankrijk, Engeland, Italië en Duitschland een ver klaring geteekend, waarbij werd erkend, dat aan Duitschland en de andere ontwapende landen gelijkheid van rechten werd toegekend in een stelsel, dat voor alle volken veiligheid medebrengt". De kwestie betreffende de beperking en vermindering van het personeel werd aan een „comité spécial des effectifs'' opgedragen, dat voor elk land te berekenen kreeg, welk aantal militairen noodig is voor handhaving van rust en orde; dit aftrekkende van de totale sterkte vindt men het gedeelte, waarop de vermindering met 1/3 ingevolge het plan-Hoover toepasselijk zou kunnen zijn. Tevens zag dit comité zich voor de uitermate moeilijke vraag gesteld, hoeveel personen, tot de politie behoorende, met het oog op de bewapening en or ganisatie tot de landstrijd-krachten dienen te worden gerekend. Bovendien werd door een „sous-comité colonial" de toepassing va" de Hoover-beginselen op de koloniale troepen in studie genomen. De gemiddelde legersterkte van de aan de ontwapende Europeesche landen toegekende weer macht voor de handhaving der openbare orde bedraagt, volgens Amerikaansche gegevens 2,32 per duizend inwoners. Hierin ligt uiteraard geen maatstaf voor de vergelijking met koloniale legers. Daartoe echter de gemiddelde sterkte De Ontw Conferentie kan in een vijftal phasen worden verdeeld. Ie Phase: 2 Febr. 17 Maart; 2e id. van 11 April tot 28 April; 3e ld. van 22 April tot 8 Juni; 4e id. van 8 Juni tot 23 Juli; 5e phase van 21 Sept. tot 14 Dec. Zie voorts het I. M.T. artikel van Kapt, Gottschal. Naderhand, in den loop van de maand Maart 1933, kwam het plan Mac-Donald (het veertigste ingediende voorstel), dat de volgende sterkten der Legers voorstelde voorzoover betreft de voornaamste landen): Land Armed Forces. Home Total, including Oversea. Germany 200.000 200.000 Belgium 60.000 75.000 France 200.000 400.000 Italy 200.000 250.000 Holland 25.000 75.000 U. S. S. R. 500.000 500.000 Dit comité stond onder presidium van Nederland, terwijl daarin voorts België, Engeland, Frankrijk, Italië, Japan, Portugal en Spanje zitting hadden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 87