778 aannemende van de overzeesche legers der koloniale mogendheden, komt men op een coëfficiënt van 2,64 per duizend bewoners (bevolking 221.000.000; legers 584.359). De sterkte van de Fransche, ltaliaansche en Spaansche kolo niale legers overschrijden dezen coëfficiënt terwijl de andere mogendheden daar beneden blijven.*) Bij toepassing van het gemiddelde, zou de Nederlandsch- Indische Legersterkte uitgaande, van een bevolking van 60 milj. rond 158.400 man mogen bedragen. Op overeenstemming of tastbare resultaten kon het Bureau bij het uiteen gaan op 14 Dec. 1932 echter geenszins wijzen. De uitgavencommissie hield zich bezig met het bestudeeren en groepeeren der cijfers, teneinde deze voor de verschillende staten onderling vergelijkbaar te maken, zoodat daarop een beperking bij internationale overeenkomst zou kunnen worden verkregen. De commissie oordeelde het zeer gewenscht, zoo spoedig mogelijk na afloop van het begrootingsjaar te beschikken over een geverifieerde opgave van de in dat jaar gedane uitgaven, hetgeen voor Ned.- Indië een wijziging van de bestaande regeling of invoering van een afzonderlijke boekhouding noodig zou maken. Gezien de practische waarde van de gegevens, mede in verband met het feit dat een en ander ongetwijfeld bijzondere kosten zal brengen, komt ons de invoering van een andere werkwijze nu niet bepaald urgent voor, temeer waar N.lndië met zijn oorlogsuitgaven ver beneden het gemiddelde blijft. Ten slotte kwamen talrijke aangelegenheden op economisch gebied, zoomede de bescherming van vrouwen en kinderen, de slavernij, de handel in opium en andere verdoovende middelen, vraagstukken op arbeidsgebied, enz. op de agenda voor, welke echter voor deze gewesten van minder belang kunnen worden geacht en derhalve buiten beschouwing zullen blijven. H. De coëfficiën en bedragen bij de huidige legersterkten voor 0,68 0,97 Bij Frankrijk werden Algerië, Tunis en Ma- 1,16 rokko, bij Italië, Tripolis en Cyrenaica en bij 1,3 Spanje Marokko en de Sahara buiten beschou- 1,58 wing gelaten. 3,4 3,96 Nederland Portugal Gr. Brittannië België Ver. Staten Frankrijk Italië Spanje 4.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 88