Voorbeeld 13. Tijdens den terugtocht van het Fransche leger in 1812 bereikte dë achterhoede het plaatsje Krassny aan de Dnjepr en moest daar tot haar groote ontsteltenis ervaren, dat de brug bij deze plaats door de Russen was versperd. In den rug en dp de open flank van de troepen bevond zich overmachtige vijandde achterhoede dreigde gevangen genomen te wordenSlechts aan één zijde was nog kans op een uitweg de licht bevroren Dnjepr. De commandant van de achterhoede, de maarschalk Ney, gaf het bevel„over de rivier heen„Algemeene twijfel ontstondmen oordeelde het ijs te zwak. Maar Ney liet zich niet uit het veld slaan en beweerde apodictisch: „Geen sprake van; het ijs houdt." Allen zetten zich aan het werk en met behulp van planken, deuren en stroo gelukte het aan de geheele achterhoede om over de Dnjepr te ontkomen, zij het dan ook met achterlaten van al het geschut, de voertuigen en de paarden. Maar de toestand was gered Een merkwaardig voorbeeld van het aanvoelen van den alge- meenen gevechtstoestand, waaronder de troepen verkeeren, leert ons het volgende voorval, waar ondanks de aanvechtbare toegepaste tactische methode, toch een volledig succes kon worden geboekt. Voorbeeld 14. In den nacht van 24/25 Augustus 1914 was de 60e Duitsche Infanterie-Brigade na een succesvolle bestorming van Badonvillers opgerukt tot voor het stadje Raon l'Etape aan de Meurthe. In den zelfden nacht werd de infanterie van de 30e divisie nogmaals ingezet met opdracht de open stad Raon l'Etape stormenderhand te ver meesteren, ten einde daardoor den overgang over de Meurthe te bemachtigen, een onderneming, die gezien de tactische omstan digheden overdag veel offers zou hebben gevraagd. Ten einde de zoo zeer gevreesde vuurpaniek te voorkomen gelastte de divisiecommandant de volgende maatregelen le: de infanterie gaat zooveel mogelijk gesloten voorwaarts; 2ealle geweren worden ontladen 3ealleen het handgemeen wordt toegepastbajonet opzetten. De aanval gelukte volkomen en wel zonder verliezenDe Fransche bezetting van Raon l'Etape vluchtte in de kelders van de huizen en kon eerst den volgenden morgen gevangen worden genomen. Op deze wijze kwamen de, het omliggende terrein beheerschende heuvels aan de overzijde van de Meurthe, in Duitsche handen, van welke stelling uit gedurende drie dagen ernstige Fransche aanvallen konden worden afgeslagen. Hoe gevoelig en vol vertrouwen de soldaat is ten opzichte van een aanvoerder, die „veine" heeft, laat ons volgend voor beeld duidelijk zien. 698

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 8