Voorbeeld 15. De staf van de 60e Duitsche Infanterie-Brigade bevond zich in November 1914 gedurende den slag bij Yperen op zeer korten afstand achter de strijdende troepen, welke in een zeer hevig gevecht waren gewikkeld. Het nevenkorps bevond zich 2 a 3 km. achterwaats; de vijand deed een stoot op den geheel ont- blooten rechtervleugel van de Brigade. Bij den staf bevonden zich de 30 a 40 ordonnansen, die bestemd waren voor het onderhouden van het verband met de regimenten. Deze lieden waren onder vroolijk gezang bezig een door een granaat gedood varken aan het spit te braden. Toen de Brigade commandant naar de reden van deze algemeene vroolijkheid in formeerde, kwam prompt het antwoord: „Ach was, wo der Herr General und wir gewesen sind, da hat's nog allemal gut gegan- gen!" De invloed van de persoonlijkheid van den aanvoerder laat zich door de twee volgende voorbeelden, welke een schrille tegenstelling met elkaar vormen, duidelijk illustreeren. In het eerste geval stond daar een uitstekend aanvoerder, een goed soldaat, een man met een volmaakte rust aan het hoofd van zijn troepen, welke hij met den ijzeren wil tot overwinnen had weten te be zielen. In het andere geval kenmerkte zich alles door onrustig heid, veroorzaakt door de zenuwachtigheid van den aanvoerder, die zich zelf reeds niet meer kon beheerschen, voordat nog het eerste schot was gevallen. Voorbeeld 16a. Aan de Russisch-Duitsche grens in de nabijheid van het dorpje Bialla bevond zich in Augustus 1914 een Duitsch grensdetache- ment, bestaande uit één bataljon infanterie, een eskadron cavale rie en een batterij veldartillerie. Op den morgen van den 9en Augustus 1914 werd nabij Bialla de opmarsch van een geheele Russische cavalerie-divisie gemeld. Het grensdetachement aarzelt geen seconde en valt vastberaden aan De Russische artillerie, aanmerkelijk sterker dan de Duitsche, wordt het zwijgen opgelegd één Russische batterij wordt zelfs totaal vernietigd. Het gevecht duurde niet langde Russische cavalerie-divisie ruimde het veld, 7 vuurmonden en vele munitie-voertuigen in handen van de Duitschers achterlatend. En thans de tegenstelling Voorbeeld 16b. In den nacht van 7/8 Augustus 1914 was eene Duitsche colonne, bestaande uit een bataljon infanterie en een batterij 699

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 9