6. DE INTERNATIONALE ORGANISATIE VAN HET ROODE KRUIS EN HAAR AANDEEL IN DE GENEEFSCHE CONVENTIES. i) door Dr. P. N. TISSOT VAN PATOT, Officier van Gezondheid 2de kl. De arbeid van de internationale Roode Kruis-beweging begeeft zich tegenwoordig op velerlei1 gebied. Uit militair oogpunt& be schouwd, is echter het steeds van haar uitgegane initiatief voor het tot stand komen van en de herziening der achtereenvolgende „Conventies van Genève tot verbetering van het lot van gewonden en zieken in de legers te velde" wel van het meeste belang te achten. Teneinde eenig inzicht te verkrijgen in den aard en den omvang van dit baanbrekend werk der Roode Kruis-pioniers, is een alge meen overzicht van de internationale organisatie van het Roode Kruis welhaast onontbeerlijk. In het volgende zal getracht worden hiervan een korte schets te geven. Wanneer en op welke wijze is de Roode Kruis-beweging ont staan Wij moeten hiervoor teruggaan naar het midden van de vorige eeuw, het jaar 1859, het jaar waarin Napoleon de Derde, keizer der Franschen, in samenwerking met Garibaldi de Oosten rijkers beoorlogde, en hen achtereenvolgens in de veldslagen bij Montebello, Palestro, Magenta, Marignan en Solférino versloeg. De Fransche bevelhebber Mac-Mahon kreeg hierbij, als beloo ning voor zijn moedig gedrag, den titel van Hertog van Magenta het aanzien van Napoleon de Derde zelf onderging door deze overwinningen eveneens een zeer belangrijke stijging voorts werd daardoor de stoot gegeven tot de stichting van het koninkrijk Italië met Victor Emanuel de Tweede als eerste gekroonde hoofd. Was dit jaar dus uit een krijgsgeschiedkundig en politiek oog punt van groot belang, ook voor de lijdende menschheid en speciaal de ooi logsslachtoffers vormde dit het begin van een nieuw en humaner tijdperk. Naar een lezing op 21 Februari 1933 gehouden ter militair-medische conferentie in het militair hospitaal te Tjimahi 850

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 80