860 7. ORGAAN .N.I. O. V. De Juli-aflevering opent met het Vile Vervolgartikel van het „Verre Oosten 1932". W. J. Lucardie behandelt daarin de binnenlandsche moeilijkheden welke zich in Japan voordeden tijdens de gebeurtenissen in Mandsjoerije en Shanghai en neemt voorts Siam in de beschouwingen op, waarvan een kort overzicht wordt gegeven van land en volk, van de buitenlandsche verhoudingen, van den tot de revolutie bestaanden regeeringsvorm en van die na de Juni- revolutie. Tot slot wordt de onafhankelijkheidsbeweging in de Philippijnen besproken. Kapitein J. M. L. Roeien levert een critiek op het ballistische gedeelte van het V. S. 1. Deel IV en geeft eenige toelichtingen en aanvullingen. Onder den titel „Leiders" geeft P. een vertaling van een voordracht van een Brigadecommandant in Britsch-Indië voor zijn jonge officieren, voorkomend in The Army Quarterly, waarin het leiderschap van de commandanten van secties, pelotons, escadrons en compagnieën wordt besproken. De door Kapitein Dr. Ir. C. P. M. M. Bogaerts gehouden lezing voor den kring Bandoeng en Tjimahi over het onderwerp„Luchtvaartafdeelingen van kleine mogendheden en de consequenties hunner geringe sterkte" vindt een plaats in het Orgaan, en wordt gevolgd door een naschrift van den Kapitein W. P. van Veen. Het artikel; „Het Bommenwerpen" door B. J. Fiedeldij geeft een populaire, voor outsiders zeer duidelijke, uiteenzetting van de richtwijzen, achtereenvol gens bij den horizontalen bomaanval, den verticalen bomaanval en bij den bomaanval in scheervlucht. Voorts treffen wij aan een oproep tot de Afdeelingen door het H.B. naar aanleiding van een, in een door de afdeeling Tjimahi gehouden vergadering, aangenomen voorstel betreffende „Het uitreiken van toegekende ridderorden^ medailles en andere eereteekenen" terwijl in het volgend artikel „Het dragen van burgerkleeding" door het H. B. de wenschelijkheid wordt uitgesproken, dat de officieren zich in het openbaar méér in uniform vertoonen. Ten slotte bevat deze aflevering de gebruikelijke mededeelingen van het hoofdbestuur, verslagen, mutaties, enz. v. V. 8. UIT DE VAKTIJDSCHRIFTEN. Tactiek. De Militaire Spectator, Juni 1933. Tactiek der Infanterie. Ie Luitenant M. R. H. Calmeijer wijdt een korte beschouwing aan de samenwerking tusschen infanterie en luchtstrijdkrachten en gaat uit van de taak, welke aan de onder deden van een vliegtuiggroep, ingedeeld bij een divisiegroep, kan worden opgedragen en welke, voor zoover deze van rechtstreeksch belang is voorde nfanterie, omvat a. de verkenningsdienst, b. de verbindingsdienst en c. het ingrijpen in het gevecht te land. Wat de verkenningsdienst betreft, deze heeft in het bijzonder ten doel gegevens te verschaffen omtrent inrichting en bezetting van een vijandelijke verdedigingsstelling, en de verschijnselen vast te stellen, welke wijzen op een

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 90