5 Y. a. l.a. 2. 75. Dienst voor waterkracht en electriciteit. Jaarverslag 1932. Y.a. l.a.2. 99. Provincie West-Java. Jaarverslag 1932. Y. a. l.a. 2. 110. Provincie Oost-Java. Jaarverslag 1932. Soerabaja. De Toekomst. 1933. 1 dl. 1 bd. Y.a.l.b. 15. N. V. Koninklijke Nederlandsche Mij. tot exploitatie van petroleum- bronnen in N. I. Verslag over 1932. 1 dl. 1 bd. Y a b is. Vereeniging tot bevordering van Christelijk leven en onderling hulp- Verslag over 1932 van het gesticht „Oranje-Nassau" te Magelang. Y.a.l.b. 26. N. V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Verslag over 1932. Y.a.l.b. 34 Ned. Ind. Escompto Maatschappij. Verslag over 1932. Y.a.l.b. 36. Protestantsch weeshuis te Semarang. Verslag over 1932. Semarang. Masman Stroink. 1933. 1 dl. 1 bd. Y. a. 1. b. 44. Natuurwetenschappelijke raad voor N. I. Verslag over 1932. Y. a. 1. b. 51. Anti-Woeker Vereeniging. 6e Jaarverslag 1932. Bandoeng. N.V. Mij. Vorkink. 1933. 1 dl. 1 bd. Y. a. 1. b. 52. Verslag van het centraal comité voor steun aan werkloozen over het le halfjaar 1933. 1 dl. 1 bd. Y. a. 2. a. 18. Nasporingen en studiën op het gebied der Nederlandsche en der Ne- derlandsch-Indische Krijgsgeschiedenis. Jaarverslag 1932. 's-Oravenhage. Krijgsgeschiedkundig archief van den Generalen Stat. 1933. 1 dl. 1 bd. Y a 2 a 23. Pensioenfondsen voor de Indische landsdienaren. Samenvatting van de geldelijke uitkomsten van de pensioenfondsen voor de Indische burgerlijke en militaire landsdienaren. 's-Gravenhage. Alg. Landsdrukkerij 1933. 1 dl. 1 bd. Y. a. 2. b. 9. N. V. Handelsvereeniging „Amsterdam". Verslag over 1932. Amsterdam, de Bussy. 1933 1 dl. 1 bd. Y. b. 2. a. 128. Jaarboek van de Technische Hoogeschool te Bandoeng. Bandoeng. Maks van der Klits. 1933. 1 dl. 1 bd. Y. b. 2. a. 136. Gemeente 's-Gravenhage. Belastingtarieven 19331934.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 115