De elevatie E wordt bepaald, als in fig. IV (2) geschetst, door een soortgelijke grafiek, als voor de vluchttijdbepaling werd gebruikt, te verschuiven voor treflengte. Met behulp van een wijzer, welke op de bepaalde hoogtelijn wordt gebracht, wordt langs de abscis van de grafiek de elevatie opgemeten. De tempeering (voor de uurwerkbuizen) Tp wordt verkregen als een rechtlijnige functie van den vluchttijd en wel door ver menigvuldiging van den vluchttijd met een constanten factor d.m.v. tandraden; een en ander is voorgesteld in fig. IV (3). De drie bovenbedoelde schietgegevens (voor de indirecte richt- wijze) worden op schalen afleesbaar gemaakt; verder worden de ankers van electrische gevers, behoorende bij het electrisch wijzersysteem, gedraaid over hoeken evenredig aan de getallen waarde van deze gegevens. De gegevens benoodigd bij het toepassen van de directe richt- wijze, t.w. de zijdelingsche voorloophoek VLh en de elevatie E, verminderd met den doelhoek naar de meetplaats (en de tempee- ring) worden eveneens op schalen afleesbaar gemaakt. e. Indien de schietgegevens inderdaad werden berekend op de wijze als boven is geschetst, zou, indien er tijd verloopt tusschen het commandeeren van de tempeering en het afgaan van het schot, de tempeering foutief zijn. Het is echter mogelijk de tem peering voor dezen dooden tijd, den laadtijd LT genaamd, te corrigeeren. In dit geval wordt n.l. in het mechaniek voor de tempeering doorloopend een aparte trefplaats bepaald, welke LT X V meter verder op den vliegerweg ligt dan de trefplaats, waarvoor de overige schietgegevens worden berekend. Alle schietgegevens zouden voorts foutief zijn, indien er, zonder dat hiermede rekening werd gehouden, een tijd verloopt tusschen het commandeeren van deze gegevens en het afgaan van het schot. Ook voor dezen zgn. bedieningstijd BT is het mogelijk te corrigeeren. In het laatste geval wordt bij den vluchttijd de bedieningstijd opgeteld en dus als voorloopweg gevonden(T -)- BT) X V. Op deze wijze wordt de bedieningstijd in rekening gebracht bij de trefplaatsbepaling en dus bij de bepaling van alle schiet gegevens. N. B. Correctie voor den laadtijd is noodig bij electrische overbrenging van de schietgegevens; er is wel geen tijd noodig voor het commandeeren, overbrengen en instellen van de schiet gegevens, want de vuurmonden zijn doorloopend op de trefplaats „ingesteld", onvermijdelijk is het echter, dat er tijd verloopt tus schen het moment van tempeeren en dat van afvuren. Correctie voor den bedieningstijd is noodig bij telefonische overbrenging; er is n.l. tijd noodig om de schietgegevens af te lezen, over te telefoneeren en in te stellen. 898

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 24