Voorraden. Van een invoerartikel zal als regel op een willekeurig tijdstip steeds een bepaalde voorraad in het land aanwezig zijn, hetzij bij de importeurs, hetzij bij den tusschen- of kleinhandel. Het is echter niet altijd even gemakkelijk de plaats van dezen voorraad vast te stellen. Tarwemeel zal men deels bij de impor teurs, maar vooral bij de grootere bakkerijen moeten zoeken. De totale grootte van dezen voorraad is ten deele afhankelijk van de wijze, waarop de invoer over het jaar verdeeld is. Hiervan geeft de onderstaande statistiek een beeld. Maandstatistiek van den invoer van tarwemeel op Java en Madoera (in tonnen van 1000 kg.) Een aandachtige beschouwing dezer cijfers leert ons, dat de grootste en kleinste invoer niet aan een bepaalde maand gebonden is. In dit opzicht zijn geen bepaalde conclusies te trekken, aan gezien het beeld telkenjare verandert. In algemeenen zin is echter de invoer vrij gelijkmatig over het jaar verdeeld, m.a.w. men voert zooveel mogelijk in naar behoefte. Dit ligt voor de hand, daar het artikel aan bederf onderhevig is en de importeur het daaraan verbonden risico zoo klein mogelijk zal houden. Het gemiddelde verbruik gedurende een maand is 1/i2 van den jaarlijkschen invoer, dus achtereenvolgens voor 1927, 1928, 1929, 1930, 1931 en 1932: 3.162, 3.637, 3,858, 4.258, 4.466 en 3.866 ton. Hiervan uitgaande en aannemende, dat op ultimo December 1926 een voorraad voor de behoeften gedurende 1 maand aanwezig was, komt men, gelet op de grootte van den maandelijkschen 915 Maand 1927 1928 1929 1930 1931 1932 Januari 2.759 |5.036| 3.484 3.975 3.410 4.195 Februari 2.936 2.736 3.991 4.628 3.967 2.614 Maart |4.366| 4.341 4.038 5.332 4.854 4.485 April 3.824 4.153 4.027 |5.549 3.494 4.014 Mei 3.681 3.147 |4.912| 5.325 5.005 |5.433| Juni 3.647 3.481 3.897 4.959 3.103 2.921 Juli 3.534 2.781 3.756 3.919 5.302 3.804 Augustus 3.124 3.302 4.285 4.310 4.238 3.601 September 2.497 2.965 3.462 3.705 4.937 3.190 October 2.315 4.198 3.952 4.805 4.700 3.841 November 2.407 3.974 3.619 2.453 |5.654| 3.992 December 2.852 3.525 2.778 2.134 4.934 4.301 37.942 43.641 46.201 51.094 53.598 46.393

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 41