„Chez le cheval destiné a l'équitation de campagne, c'est encore l'impulsion qui doit l'emporter, mais dans des proportions moin- dres; tandis que la soumission des ressorts doit, au contraire, dépas- ser sensiblement celle qui suffit au cheval de course, en raison des applications plus variées que comporte l'équitation de campagne. „II en est du cheval d'armes comme du précédent, mais en élévant a un degré supérieur les exigences, par suite des néces- sités plus nombreuses et plus impérieuses, qui pèsent sur lui." Een stilstaand paard dat zich naar voren wil bewegen zal be ginnen met de massa naar voren te verplaatsen, o.a. door de voortstuwende werking der achterhand en het strekken van den hals. Hoe meer de massa aan de beweging deelneemt, hoe minder kracht het paard noodig zal hebben om zich voorwaarts te be wegen, m.a.w. hoe meer het zijn krachten spaart. Dit naar voren brengen van de massa van het paard dient door den ruiter niet tegengewerkt te worden, wil hij een belangrijk deel van het nuttig effect van het naar voren brengen der massa niet te niet doen. Veeleer zal de ruiter dit door een gepaste houding (boven lijf en werking der hand (met den mond van het paard mee gaan) begunstigen, op dezelfde wijze als iemand, die een last op den schouder draagt, dezen bij het voorwaarts gaan voorover laat hellen. Laat hij dien last te veel voorover hellen, dan moet de drager of weer andere krachten inspannen, wil hij niet meer snelheid ontwikkelen, om den last weer terug te plaatsen, of hij moet het tempo versnellen, als hij den last niet kan (wil) terug brengen. Hetzelfde is het geval met het paard. Verplaatst het de snelheid te veel naar voren, dan zal het neiging krijgen te snel te gaan; de ruiter die dit niet wenscht zal dan door trekken aan de teugels den te grooten drang naar voren dienen te remmen. Gehoorzaamt het paard daaraan dan zal het zijn massa terug verplaatsen, en niet sneller gaan dan de ruiter wenscht; gehoor zaamt het paard daaraan niet (om een of andere reden die hier buiten beschouwing kan blijven), dan zien wij het beeld van het paard dat zich op de hand werpt, stormt, dat zijn zwaartepunt te veel naar voren heeft verplaatst, dus te veel gewicht heeft gebracht op de voorhand. Het paard moet leeren niet meer gewicht te brengen op de voorhand dan voor de beweging noodzakelijk is. Het moet leeren ondergeschikt aan den wil van den ruiter, op de juiste wijze massa en spieren te laten samenwerken. De methode, die tot het Italiaansche systeem leidt, leert den paarden in elk voorkomend geval op de juiste wijze kracht en massa te combineeren. Hoe grooter aandeel in de te verrichten arbeid de massa heeft, hoe geringer het aandeel der kracht daarin wordt, dus hoe econo mischer er met de krachten van het paard wordt omgegaan. Vandaar dat men in de Italiaansche school steeds het beginsel terugvindt, om het paard vrij te laten in het aannemen van zijn evenwichtshoudingen. Immers niemand kan beter dan het paard 928

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 54