übersetzt. Ihre ganze Arbeit hat auf mich einen sehr tiefen Eindruck gemacht und hat meine Ansicht über das Reiten komplet über den Haufen geworfen. Ich bin zur Ansicht gekommen, dass auch wir in der Schweiz viel zu komplizierte Reitmethoden an- wenden, etc. etc." Waarom zouden wij ons niet aansluiten bij de woorden van den Hr. Hekker „Bovendien welk nut heeft de volte in galop verder in de practijk" en consequent alles schrappen, wat in de practijk geen nut heeft In antwoord op de laatste zinsnede van het artikel zoude ik de redactie van dit tijdschrift in overweging willen geven zich te verstaan met Lt. Greter, die thans aan de rijschool verblijft. Hij zal U kunnen vertellen, dat de wijze van rijden en africhten der zgn. Charge-paarden zich langzaam maar geleidelijk beweegt in de richting van Pinerolo, omdat men aldaar ook begint in te zien het groote nut in de practijk van de natuurlijke methode. Wat de Lt. Greter, na zijn verblijf te Pinerolo, te Amersfoort te zien heeft gegeven, is niet alleen oorzaak dat hij verschillende minder goed in het terrein en over hindernissen gaande paarden ter berijding aangeboden heeft gekregen, doch dat de gevolgde lijn in het rijden der charge-paarden zich langzaam aan begint te wijzigen. Men begint zich meer te richten naar de practijk. Dit laatste wenscht ook de Hr. Hekker, daarmede dus de ge wraakte woorden van den Russischen Generaal onderschrijvend „En wat is het nut van dat alles in den o o r 1 o g". BOEKAANKONDIGING. Robert Villate, Foch a la Marne. Charles Lavauzelle et Cie, Paris. fr. 20 286 blz. In bovenstaand werk, dat wij van de uitgevers ter aankondiging ontvingen, behandelt Kapitein Villate het aandeel, dat het 9de Leger onder het opper bevel van Foch had in den slag aan de Marne. De schrijver vangt aan met de vorming van het 9de Leger, geeft vervolgens een beschrijving van het operatietooneel, om daarna de operatiën van het 9de Leger van den 5den tot en met den lOden September 1914 dag voor dag te behandelen. Het werk geeft naast uit de behandelde operatie te putten strategische en- tactische lessen, tal van belangwekkende bijzonderheden. Deze studie, welke een waardevolle aanwinst voor de Marne-literatuur beteekent, opent met een warme aanbeveling van den chef van den generalen staf in Frankrijk, den Generaal Weygaud. M. 940

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 66