5. VELD-LABORATORIA door J. D. B. HUBERS VAN ASSENRAAD, Militair Apotheker 1ste kl. In het vierde nummer van 1933 van de Archives Médicales Beiges, waarin tevens het „Bulletin International, Organe des Congrès Internationaux de Médecine et de Pharmacie Militaires" is opgenomen, is een artikel verschenen van den Kapitein-apothe ker R. SUCHARDA, onder den titel Les Laboratoires chimiques de campagne. Leur rapport au service pharmaceutique et leur importance dans la guerre de mouvement ou de position". Naar aanleiding van dit artikel van den Praagschen militair apotheker, wil ik hier een en ander laten volgen over het werk, dat de militaire apothekers te velde te verrichten krijgen. Wel licht vormt de troepenofficier zich een ander idee over het nut en de waarde van het kleine corps, dat zoo stil achter het front zijn werk verricht. Aan dit kleine onderdeel van den Militair Geneeskundigen Dienst hebben duizenden krijgers in den wereld oorlog hun leven te danken. Zonder drukte, zonder ophef deden de militaire apothekers in dezen oorlog hun plicht, meer dan hun plicht. Nooit werd door hen vergeten, dat zij als officieren van den Geneeskundigen Dienst als eerste plicht hadden, mede te werken aan de groote taak van dezen dienst, de manschappen fit en krachtig te houden, opdat zij als verdedigers van hun vader land, den strijd tegen den tegenstander onder de meest gunstige condities zouden kunnen voeren. Een van de middelen hiertoe te geraken, is het goede gebruik van een scheikundig laboratoruim te velde, een afdeeling van den geneeskundigen dienst waar weinig gegevens over zijn gepubli ceerd en waarover weinig gesproken wordt. En toch wanneer we zien hoe in een modernen oorlog de strijd middelen steeds geperfectionneerder worden, wanneer we zien hoe het gas een steeds geweldiger wapen zal worden, ondanks al het geconfereer over het vreeselijke van dit wapen, dan moet de waarde van een goed uitgerust scheikundig veldlaboratorium, waar het onderzoek van door deze gassen verontreinigd water,, besmette kleeding, betrouwbaarheid van de gasmaskers, enz. voor- loopig kan plaats vinden wel in het oog springen. We zullen dan ook niet meer kunnen volstaan met de laboratoria zoooals ze reeds in den wereldoorlog werden ingericht, doch er zal zeker rekening 941

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 67