gehouden moeten worden met een te verwachten chemischen krijg. Deze questie heeft een punt van bespreking uitgemaakt op het He Congrès International de Médecine et de Pharmacie Mili- taires te Rome. In de volgende 4 punten werd de urgentie van de oprichting en de taak van de veldlaboratoria beschreven. Ie. De noodzakelijkheid van een goede controle van water en levensmiddelen, het verrichten van klinisch-chemische onder zoekingen, het uitvoeren van analyses ten behoeve van het leger - commando en de groote diensten, rechtvaardigt de oprichting door den Geneeskundigen Dienst van chemische laboratoria, uitstekend uitgerust en door hunne methoden van werken aangepast aan de behoeften van de legers te velde. 2. Genoemde methoden moeten zijn betrouwbaar, snel en een voudig uit te voeren; de keuze van bestaande en het uitwerken van nieuwe methoden moet verband houden met de vorderingen der wetenschap, en moet in vredestijd de geregelde bezigheid zijn van het korps militaire apothekers. 3. De erkende methoden geschikt voor den dienst te velde, moeten in een speciaal pharmaceutisch formularium worden vereenigd. 4. Gezien het belang van het scheikundig onderzoek ten behoeve van het leger moeten de gekozen of uitgewerkte methoden besproken worden op de volgende Congrès Internationaux de Médecine et de Pharmacie Militaires. Dit is juist gezien. De omstandigheden waaronder gewerkt moet worden door de militaire apothekers te velde zijn zoo geheel anders, dan wanneer zij rustig in de groote speciaal laboratoria of in de laboratoria der militaire apotheken in vredestijd hun werk verrichten. Wanneer men leest hoe er gewerkt moest worden in de veldla boratoria in den wereldoorlog en wat er tot stand is gebracht, dan moet men deze staf van werkers wel bewonderen. Ook dit betrekkelijk kleine korps heeft zijn tol betaald in den grooten oorlog. Aan Duitsche zijde zijn 5 van hen gesneuveld. In de hospitalen stierven er 61. Moge hier nu een kleine opsom ming volgen van de vraagstukken op chemisch gebied, die de militaire apothekers ter oplossing kregen in de oorlogsjaren. Vele problemen, die de legerleiding in de laatste vredesjaren bezig gehouden hadden, vonden nu een oplossing. Genoemd mag wor den de verbetering van het soldatenbrood in het begin van den oorlog, tot dat gebrek aan vooraden meel en koren verder onder zoek in die richting afsloot en overgegaan moest worden tot een onderzoek naar vervangmiddelen. Op bijzondere moeilijkheden stuitte de broodbereiding voor de troepen in Klein-Azië en Pales tina. Als oorzaak kon worden vastgesteld de ongelijke vermaling en de toestand van het meel, dat in het begin uit inheemsch koren gewonnen werd; dan kwam er bij het groote verschil in dag- en 942

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 68